1700 Memorial del blat trobat a Prades

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 21 de febrer 1700. MEMORIAL. Relació de les cases de Prades en què s’hi ha trobat blat, feta per ordre d’Anton de Pedrolo, veguer de la vila i vegueria de Montblanc, i executada per les autoritats de Prades (de les quals s’esmenta la presència de Rafel Boquer, batlle, i els jurats Rafel Bonet i Pere Domènech), les quals estimen que el conjunt d’habitants de la vila necessita unes 15 quarteres diàries, que serien unes 450 al mes; i atenent al fet que “ lo clim de la terra és fret y per consequent les collites tardanes, antes que dits habitants no podran valerse del blat de la collita del present any han de discórrer y pasar sinch mesos, que a la dita rahó de 450 quarteres per quiscun mes, són menester per al gasto de dits habitants 2250”. Actuen com a testimonis Pere Gras, ferrer, i Onofre Eixalà menor, pagès, ambdós de Prades. Pel seu interès en publiquem la transcripció sencera. Les persones que s'hi relacionen les trobem en aquesta. Es tracta d'un total de 54 caps de casa, dos dels quals són vídues. Per ordre alfabètic tenim: Marià Abelló, Mateu Aixalà (“Eixalà”), Onofre Aixalà (“Eixalà”), Joan Alsamora, Baptista Anglès, Pere-Joan Anglès, Joan Baltasar, Ramon Besora, la viuda Besora, Rafel Bonet, Pere Bonet, Salvador Bonet, Magí Boquer, Rafel Boquer, Josep Calderó, Pere Calderó, Joan Casals, Mateu Casals, Mateu Casals menor, Pere Casaret, Pere Domènech, Jaume Dos, Josep Espasa, Rafel Espasa, Miquel Febrer, Pere Febrer, Ramon Ferris, Pere Gras, Jeroni Jasan, Ramon Jaucet, Francesc Juncosa, Mateu Juncosa, la viuda Juncosa, Cristòfor Lleberia, Pere Lleberia, Onofre Llobregat, Miquel Macip, Josep Montaner, Miquel Montserrat, Jaume Moragues, Josep Noguer major, Pere Noguer, Ramon Noguer, Sr. Rector, Sebastià Pàmies, la viuda Rijalta, Andreu Roca, Magí Roig, Pere Sabater, i Bonaventura Torner.

FONT. AHT : FN de Prades : Dos, Jaume : Manual 1700-1702, full 19; català.


TRANSCRIPCIÓ:

Per la present escriptura fas fe yo, Jaume Dos, per la autoritat apostòlica notari públich de la present vila de Prades, Arquebisbat de Tarragona, regint la cort del honorable batlle de aquella, com vuy dia present y avall escrit los magnífichs Rafel Boqué batlle, Rafel Bonet y Pere Domènech, lo present y corrent any jurats, tots de dita vila de Prades, constituhits personalment davant la presència de mi dit y infrascrit notari, personalment trobat en la casa de ma pròpia habitació, que la tinch situada en lo carrer de la Carnisseria de la mateixa vila, y de Pere Gras, ferrer, y de Honofre Eixalà menor, pagès, tots de dita vila, testimonis per al present effecte cridats y nomenats mitjansant jurament per dits magnífichs Batlle y Jurats per Déu Nostre Senyor y als seus Sants quatre Evangelis de ses mans corporalment tocats, en mà y poder de mi dit y infrascrit notari, feren relació a mi notari predit que inseguint lo orde a ells donat per lo Honorable Senyor don Anton de Pedrolo veguer de la vila y vegueria de Montblanch ab carta a ells predits, y tramesa, la data de la qual fonch en Montblanch als 10 del present y corrent mes de febrer, han fet escrutini general, ço és en totes y per totes les cases dels seculars de dita vila de Prades y que a la major part de aquelles no han trobat ninguna partida ni quantitat xica ni gran de blat. Y que a les cases que han encontrat partides o quantitats de blat les han continuades en un memorial juntament ab lo nom dels amos de aquelles, lo qual me han entregat a mi dit y infrascrit notari, y és del thenor següent:


MEMORIAL DEL BLAT QUE EN LO ESCRUTINI QUE PER ORDRE DEL SENYOR VEGUER DE MONTBLANCH SE HA FET Y SE HA TROBAT EN LA PRESENT VILA DE PRADES.

Pere Bonet ....................................................... 7 quarteres.

Rafel Bonet ...................................................... 4 quarteres.

Jaume Moragues .............................................. 3 quarteres, 6 cortans.

Mariano Abelló .................................................. 3 quarteres, 6 cortans.

Matheu Casals .................................................. 1 quartera.

Joan Balthesar ................................................. 1 quartera.

Joan Alsamora .................................................. 11 quarteres.

Matheu Eixalà ..................................................... 9 quarteres.

Matheu Casals menor ........................................... 2 quarteres.

Pere Sabater...................................... 2 quarteres, 6 cortans.

Andreu Roca...................................... 2 quarteres.

Magí Boquer ................................................... 2 quarteres, 6 cortans.

Joseph Montaner............................... 25 quarteres.

Ramon Ferris..................................... 2 quarteres.

Honofre Llobregat............................. 1 quartera.

Pere Joan Anglès............................... 10 quarteres.

Magí Roig........................................... 10 quarteres.

Matheu Juncosa................................. 50 quarteres.

Francesc Juncosa ................................................ 2 quarteres, 6 cortans.

Rafel Espasa........................................... 4 quarteres.

Pere Noguer..................................... 55 quarteres.

La viuda Besora........................................ 3 quarteres.

Ramon Besora ...................................................... 3 quarteres.

Batiste Anglès .................................................... 10 quarteres.

Pere Domènech ................................................ 1 quartera, 6 cortans.

Salvador Bonet ................................................... 2 quarteres, 6 cortans.

Rafel Boquer ..................................................... 5 quarteres.

Ramon Noguer ............................................... 10 quarteres.

Miquel Montserrat............................... 2 quarteres, 6 cortans.

Joseph Calderó................................... 12 quarteres.

Dit Joseph Calderó se ha trobat en casa sua 50 quarteres de blat que com a segrestador dels béns de Joseph Noguer major de dita vila té lo dit Calderó en casa sua, dich ........... 50 quarteres.

Miquel Macip.............................. 1 quartera.

La viuda Rijalta............................ 5 quarteres.

Pere Febrer................................ 5 quarteres.

Pere Casaret............................... 1 quartera.

Pere Gras ..................................................... 1 quartera.

La viuda Juncosa ......................................... 10 quarteres.

Joan Casals .................................................. 25 quarteres.

Pere Calderó ................................................. 2 quarteres.

Joseph Espasa ............................................. 4 quarteres.

Sebastià Pàmies......................... 2 quarteres.

Pere Lleberia.............................. 2 quarteres, 6 cortans.

Miquel Febrer ............................................... 7 quarteres.

Christòfol Lleberia ......................................... 2 quarteres.

Francisco Calderó ........................................... 30 quarteres.

Geroni Juncosa .............................................. 5 quarteres.

La viuda Pujol.............................. 10 quarteres.

Geroni Josan.............................. 16 quarteres.

Ramon Jaucet ............................ 5 quarteres.

Bonaventura Torner................... 18 quarteres.

En la botiga del blat de la primícia del Sr. Rector....50 quarteres.

En la botiga de la Universitat de dita vila, blat que se ha arreplegat per a [los] de fer lo retaulo major de la Parroquial Iglésia de aquella ............. 80 quarteres.


Les sobredites quantitats de blat poch més o menos tenen relació los sobredits Batlle y Jurats haverse trobat en la dita vila de Prades. Y així mateix en virtut del dit Jurament y inseguint lo dit orde han fet averiguació del balt que per quiscun dia se ha de menester per al gasto eo sustento dels habitants de dita vila, y per dit efecte se son informats ab persones que han tingut y tenen los arrendaments dels molins de dita vila, les quals són les que millor poden donar rahó del dit gasto, y lo que aquells dits Batlle y Jurats poden dir per la experiència que tenen del gasto de les cases y altres que per quiscun dia se han de menester quinse quarteres de blat més que menos, que al dit respecte venen a ésser 450 quarteres per quiscun mes. Y per quant lo clim de la terra és fret y per consequent les collites tardanes, antes que dits habitants no podran valerse del blat de la collita del present any han de discórrer y pasar sinch mesos, que a la dita rahó de 450 quarteres per qusicun mes, són menester per al gasto de dits habitants 2250. Et ut predictis calamo proprio scriptis ut in judu¡itio et extra ab omnibus plena fides ad habeatur ego Jacobus Dos, notario et regens supra memoratus, hic me subscribo et meum solitum quo [vtor], die 21 mensis fabruarii anno a Nativitate Domini 1700. Instantibus et requirentibus dictis magnificis Bajulo et Juratis una cum impressione sigilis dicte Curia appono signum.