Boquer

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Documents

 Data
"Data (Date)" is a type and predefined property provided by Semantic MediaWiki to represent date values.
NotariLlengua
1652 Regidors i particulars de Prades venda censal19 setembre 1652Cabeça, Josepcatalà
1681 Àpoca amb testimonis de Prades21 febrer 1681Domènech, Perecatalà
1685 Debitori veí de Vilaplana a Magí Boquer7 març 1685Domènech, Perellatí
1698 Boquer i Jaucet pagesos de Prades procura a causídic de Barcelona27 agost 1698Gay, Perellatí
1700 Memorial del blat trobat a Prades21 febrer 1700Dos, Jaumecatalà
1700 Cessió terra Onofre Aixalà al seu fill Onofre26 març 1700Dos, Jaumecatalà
1700 Boquer indemnitat de causa pia29 abril 1700Dos, Jaumecatalà
1700 Àpoca de Jaume Dos per despeses procés5 juny 1700Dos, Jaumellatí
1700 Declaració jurats sobre afer drap24 juny 1700Dos, Jaumellatí
català
1710 Presa possessió terres i altres béns immobles per Pere-Joan Anglès procurador de llur muller Magdalena Pujol27 setembre 1710Cabeça i Blet, Josepllatí
català
1724 Capítols matrimonials Anton Noguer amb Rosa Boquer29 octubre 1723
1724 Taula del Capbreu del comtat de Prades3 març 1724Martí, Feliciàllatí
castellà
català
1726 Baptisme de Joan Boquer Lleberia5 gener 1726llatí
català
1731 Testament de Joan Boquer18 abril 1731català
1732 Creació censal Rafel Boquer i família política per pagar deute12 febrer 1732Gay, Perellatí
1737 Declaració regidors Prades sobre tributació del difunt Isidre Abelló26 agost 1737Cabeça i Blet, Josepcastellà
1737 Declaració del marmessor dels pupils i béns del difunt Isidre Abelló27 agost 1737Cabeça i Blet, Josepcastellà
1738 Pau Vila fundació misses i dotació censals a la Reverent Comunitat de Preveres de Prades28 setembre 1738Alba i de Foraster, Jeronillatí
1746 Procés d’informació relacionat deute de Joan Boquer3 març 1746Joli, Perecastellà
1746 Capítols matrimonials Josep Balenyà (Capafonts) amb Marianna Anglès Boquer (Prades)27 agost 1746Barreter, Francesccatalà
1761 Marmessors del difunt Josep Varrà venda terra a Bonaventura Anglès9 setembre 1761Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1763 Venda casa i peça de terra a Joan Boquer20 juny 1763Ribes i Calbet, Rafaelcatalà
1763 sastre de Cornudella venda censal a la Reverent Comunitat de Preveres de Prades28 juny 1763Alba i Molins, Salvadorcastellà
1764 Teresa Anglès i llur fill Jaume Martorell venda terres a Isidre Martorell26 agost 1764Castelló i Guasch, Josepcastellà
1769 Cònjuges Llanes revenda terra a Pere-Joan Borràs29 agost 1769Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1770 Ramon Jaucet Boquer venda censal a la Reverent Comunitat de Preveres de Prades3 octubre 1770Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1774 Lletres citatòries de la Reial Audiència per reclamació de Pere Noguer reclamant drets en l’heretat dels pares25 gener 1774Sans, Francesccastellà
1774 Cònjuges Fort Pont venda dret lluir i recuperar peça de terra a Ramon Farré1 febrer 1774Alba i Molins, Salvadorcastellà
1777 Pere Roca venda terra a Jaume Jaucet25 novembre 1777Escaleta i Boleda, Francesc
1781 Joan Boquer venda terra a Josep Aixalà29 agost 1781Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1783 Cònjuges Juncosa i Pont venda terra a Anton Espasa24 setembre 1783Alba i Molins, Salvadorcastellà
1785 Anton Bonet venda part corral a Joan Bonet18 setembre 1785Mas i Duran, Gabriel