Pujol

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Documents

 Data
"Data (Date)" is a type and predefined property provided by Semantic MediaWiki to represent date values.
NotariLlengua
1676 Arrendament carnisseria a Josep Calderó5 abril 1676Domènech, Perecatalà
1680 Jaume Pont venda censal a Comunitat de Preveres de Montblanc9 març 1680Alba, Jeronillatí
1681 Administradors Hospital de Prades àpoca per lluïció censals a cònjuges Bonet Arnau27 gener 1681Domènech, Perecatalà
1681 Calderó venda terra a Dos i a vídua Llobregat3 agost 1681Domènech, Perecatalà
1682 Arrendament refresc d’una taverna de la fira a Onofre Aixalà22 agost 1682Domènech, Perecatalà
1684 Vallverdú àpoca a curadors dels pupils Pujol2 maig 1684Domènech, Perellatí
1684 Vallverdú àpoca a Marianna vídua de Pujol2 maig 1684Domènech, Perecatalà
1684 Jaume Vallverdú ratifica cobrament parcial13 novembre 1684Domènech, Perecatalà
1684 Obligació Oliver en favor dels pubills Vallverdú13 novembre 1684Domènech, Perecatalà
1685 Declaració sobre inventari del difunt Vallverdú2 març 1685Domènech, Perecatalà
1700 Jasan venda terra a germà3 febrer 1700Dos, Jaumellatí
català
1700 Memorial del blat trobat a Prades21 febrer 1700Dos, Jaumecatalà
1700 Apoderament diversos Prades a Pau Pujol29 novembre 1700Dos, Jaumellatí
1700 Procura de Febrer i de Ferris a Pau Pujol29 novembre 1700Dos, Jaumellatí
1701 Caució de Pau Pujol a la Reial Audiència8 gener 1701Dos, Jaumecatalà
1710 Presa possessió terres i altres béns immobles per Pere-Joan Anglès procurador de llur muller Magdalena Pujol27 setembre 1710Cabeça i Blet, Josepllatí
català
1710 Magdalena Pujol apoderament al seu marit Pere-Joan Anglès27 setembre 1710Cabeça i Blet, Josepllatí
català
1722 Conveni entre els cònjuges de Prades Anglès i Pujol i el convent del Carmelites de la Selva del Camp31 maig 1722Martí, Feliciàllatí
català
1722 Conveni entre els cònjuges Anglès Pujol i el convent del Carmelites de la Selva del Camp31 maig 1722Martí, Feliciàllatí
català
1745 Poders per Josep Anglès i altres21 juny 1745Barreter, Francesccastellà
1735 Àpoca per conveni entre convent de Tàrrega i Francesc Conesa relacionat llegat1 juliol 1757Bunyol, Ignasicastellà
1763 Desposori Anton Espasa Pujol amb Teresa Anglès19 juny 1763català
1765 Pere-Joan Anglès venda terra a Anton Noguer15 desembre 1765Sans, Francesccatalà
1765 Pere-Joan Anglès venda peça de terra a Joan Casals15 desembre 1765Sans, Francesccatalà
1765 Pere-Joan Anglès venda terra a Josep Macip15 desembre 1765Sans, Francesccatalà
1765 Capítols matrimonials Francesc Voltó (Capafonts) amb Marianna Lledó Pàmies (Prades)15 desembre 1765Sans, Francesccatalà
1765 Pere-Joan Anglès venda terra a Josep Aixalà15 desembre 1765Sans, Francesccatalà
1766 Administradors Causa Pia venda terra a Mateu Llobregat30 agost 1766Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1766 Clàusula del testament de Joan Bonet relativa als drets de la seva muller Maria Lleberia7 setembre 1766Sans, Francesccatalà
1766 Concòrdia entre vídua i filla del difunt Josep Noguer25 novembre 1766Hortet i Oliver, Joan Paucatalà
1769 Joan Anglès venda tros a Anton Noguer3 desembre 1769Sans, Francesccatalà
1770 Encàrrec censal per cònjuges Casals i Bosch18 febrer 1770Sans, Francesccatalà
1770 Josep Juncosa venda peça terra a Pere Casals18 febrer 1770Sans, Francesccatalà
1770 Àpoca Josep Juncosa a Joan Casals per venda terra18 febrer 1770Sans, Francesccatalà
1770 Declaració de pagesos Prades sobre estimació de preu tres trossos de terra16 març 1770Sans, Francesccastellà
1771 Pere-Joan Baltasar fundació pia i venda de censal13 març 1771Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1772 Capítols matrimonials Joan Parrot Vernis amb Florentina Cendrós Torruella30 gener 1772Alba i Molins, Salvadorcatalà
1772 Ramon Rafel venda dret de redimir peça de terra a Isidre Abelló5 juny 1772Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1773 Capítols matrimonials Joan Abelló Vallverdú amb Maria Casals Bosch12 abril 1773Alba i Molins, Salvadorcatalà
1776 Universitat de Prades arrendament pous de gel i neu a veí de Vilanova11 febrer 1776Alba i Molins, Salvadorcatalà
1776 Capítols matrimonials Sebastià Roca Romeu amb Teresa Calbet Salvat1 abril 1776Alba i Molins, Salvadorcatalà
1778 Poders del Comú de Prades a diversos veïns23 abril 1778Marsal i Llenas, Joancastellà
1779 Venda censal a favor de la Confraria del Santíssim Sacrament de la parroquial església de Prades27 febrer 1779Alba i Molins, Salvadorcastellà
1779 Veïns de Prades venda censal a confraria de la vila27 febrer 1779Alba i Molins, Salvadorcastellà
1786 Pare i fill LLeberia venda terra a veí de Vilanova28 agost 1786Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1788 Capítols matrimonials Anton Jaucet Besora amb Maria-Rosa Pujol Pi6 març 1788Alba i Molins, Salvadorcastellà
1788 Anton Espasa apoderament a tintorer de Barcelona26 agost 1788Alba i Molins, Salvadorcastellà
1789 Cònjuges Pujol i Espasa àpoca dot a pare i fill Espasa19 gener 1789Alba i Molins, Salvadorcastellà
1790 Pau Alsamora venda terra a Ramon Juncosa23 març 1790Alba i Molins, Salvadorcastellà
1790 Josep Abat filla i gendre venda terra a Gabriel Casals23 març 1790Alba i Molins, Salvadorcastellà
... més resultats