1761 Marmessors del difunt Josep Varrà venda terra a Bonaventura Anglès

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 9 de setembre 1761. VENDA TERRA. Jacint Roig, prevere i rector; Joan Conesa i Pau Boquer, també preveres i beneficiats, tots de la parroquial església de Prades, com a marmessors i executors del testament i darrera voluntat del difunt reverent Josep Varrà, que fou prevere i beneficiat de la mateixa (atorgat a la Comuna de Prades, el juny de 1760), per complir les disposicions d’aquell venen a Bonaventura Anglès, pagès i veí de Prades, com a major postor en la subhasta pública efectuada mitjançant tabba i corredor, tota aquella peça de conreu d’aproximadament un jornal d’extensió que tenen i posseeixen al terme de Prades, en la partida de la partida:Coma (la qual limita a l’est amb Teresa Pibernat vídua, al sud amb el camí de l’Abellera ("la Bellera"), a l’oest amb Francisco Roig mitjançant una sèquia, i al nord amb dita sèquia), pel preu de 60 lliures barceloneses, que confessen haver rebut en diners al comptat. Gaietà Larosa, porter de la vila, fa relació jurada que dit Anglès ha estat el major postor pel preu assenyalat. Són testimonis Pere-Josep Pàmies i Joan Jauset, pagesos de Prades. Tots els dits venedors, i també el primer de dits testimonis, signen el document de pròpia mà.

FONT. AHT: FN de Reus, capsa 527 : Hortet i Oliver, Joan Pau : Manual 1761-1762, full 168; castellà.