1652 Regidors i particulars de Prades venda censal

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, dijous 19 de setembre 1652. VENDA CENSAL. Esteve Spasa, Joan Alsamora major i Joan Bonet, el corrent any jurats de la vila de Prades;així com (?) Calderó, Joan Salvador, Joan Boquer, Joseph Calderó, Joan Juncosa, Gabriel Monrós, Pere-Pau Montserrat, Pere Llabaria, Tomàs Vila, Josep Vila, Joan Febrer, Mateu Casals, Mateu Girona, Joan Alsamora menor, Gabriel Casals, Pere-Pau Cabrer, Berenguer Claries, Joan Sans, Joan Casals, Ramon Serdà, Macià Anglès, Joan Vellet, Onofre Torner, Gregori Andreu, Jaume Nogués, Onofre Calderó, Pere Oliver, Gabriel Oliver, Joan Conesa, Jaume Besora fuster, Llorens Boquer, Toni Llobregat, Pere Roca, Francesc Mosté, Miquel Baltesar, Mateu Domènech major, Jaume (?)Arnau, Blai Sobirosa, Ramon Miret, i Pau Romeu, tots pagesos i menestrals, naturals i habitants de la vila de Prades, per a socórrer a les necessitats que de present tenen, venen i per títol i causa de venda concedeixen i atorguen als reverents mossèn Pere [Torres], present, mossèn Miquel [Juscar] i mossèn Bernardi Peiró, el corrent any procuradors de la Reverent Comunitat de Preveres de la vila de Montblanc, a carta de gràcia de poder lluir i quitar mitjançant vint lliures de pensió anual de censal, pagadores del dia present a un any, i axí cada any en semblant dia. El preu del dit censal són quatre-centes lliures, a raó de vint mil per mil.

FONT. ACCB: FN de Montblanc, sign. 3287 : Cabeça, Josep : Esborrany 1650-1653, full 167; català.