1746 Procés d’informació relacionat deute de Joan Boquer

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 3 i 5 de març 1746. PROCÉS. Procés d’informació rebut a la Cort del Batlle de Prades instant Rafel Boquer, pagès natural d’aquesta vila però habitant a la d’Ulldemolins, en tant que tutor i curador dels pupils, fills i hereus del difunt Joan Boquer, pagès de Prades, germà d’aquell, a fi i efecte de rebre la llicència per vendre certa peça de terra que dits pupils tenien en la partida del Montabudell, per tal de satisfer 200 lliures que li han estat prestades i li són reclamades per Josep Boronat, veí de l’Alforja, i altres als quals s’acollí per pagar tal quantitat que el Reial fisc li exigia per unes pensions de censal reclamades per un tal Nebot de Riudoms, i per l’exacció de les quals el Reial fisc l’havia obligat a mantenir a casa seva uns soldats que li ocasionaven una gran despesa. Inclou la transcripció (per Emmanuel Gelat, prevere i rector de Prades) del testament del difunt Joan Boquer (18/4/1731) i els testimonis de Pau Jauset, d’uns 35 anys d’edat, i Bonaventura Vellet, d’uns 40, ambdós pagesos de Prades. Pere Joli, notari de l’Alforja, és l’escrivà de la Cort del Batlle de Prades. El nom sencer del document és aquest: “Original proceso de información recibida en la Curia del Magnífico Bayle de la villa de Prades, instando y requiriendo Rafael Boquer, labrador y vecino de la villa de Ulldemolins del mismo Condado de Pradas, como a tutor y curador de los pupillos, hijos y herederos del difunto Juan Boquer, también labrador y vecino de dicha villa de Pradas, a fin y efecto de lograr la licencia para vender cierta pieza de tierra de dichos pupillos por satisfacer algunas deudas y obligaciones de dicha casa y hacienda”.

FONT. ACP : Fons Pascó : Cort del Batlle de Prades (Plec de processos) : “Original proceso de información requiriendo Rafael Boquer (...), portada i 14 pàgines; castellà.