1700 Cessió terra Onofre Aixalà al seu fill Onofre

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 26 de març 1700. CESSIÓ. Onofre Eixalà major, pagès de Prades, atenent a la seva possessió d’una peça de terra d’uns deu jornals d’extensió situada al terme de dita vila, en la partida dita La Catalana (que confronta a l’est amb Francesc Moster i Joan Alsamora, a l’oest amb Rafel Boquer, al sud amb dits Moster, Boquer, i amb Ramon Oliver, i al nord amb el camí del Montagudell, Ramon Ferris i Magí Boquer) i al fet de que tal possessió li resulta gravosa per no poder-la treballar ni tampoc pagar-ne els crèdits i càrrecs a que està sotmesa, i al mateix temps per pagar al seu fill Onofre Exalà menor, també pagès de Prades, 55 lliures mb que li està devent (i que en nom seu el seu esmentat fill ha pagat a Joan Baltasar, teixidor de Prades), renuncia a dita peça de terra i cedeix tots els drets de la mateixa a favor del seu esmentat fill, amb pacte que aquest hagi d’aportar els mals i càrrecs de la mateixa, i en particular un censal de preu 35 lliures i pensió anual 35 sous que per raó de dita peça de terra tots els anys presta a la Reverent Comunitat de Preveres d’Ulldemolins; possessió i càrrecs que dit Onofre Eixalà menor accepta. Són testimonis Gabriel Jauset i Josep Calderó dit “lo roig”, ambdós pagesos de Prades. Segueix a aquest document la corresponent acceptació per part d’Onofre Eixalà menor de dies, en aquest cas en llatí.

FONT. AHT : FN de Prades : Dos, Jaume : Manual 1700-1702, full 27 revers; català.