1700 Boquer indemnitat de causa pia

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 29 d’abril 1700. INDEMNITAT. Rafel Boquer, pagès de Prades, atenent al fet que Rafel Bonet i Pere Domènech, el corrent any 1700 jurats de dita vila de Prades, i en dit nom administradors de la causa pia instituïda per na Caterina San Pere de la mateixa vila, en el dit nom d’administradors aquest mateix dia i en poder d’aquest notari han constituït i ordenat Procurador a Simó Gallart, notari ciutadà de Barcelona, absent, i li han donat diferents poders com en dita Procura consta, convé i promet a dits jurats , presents, i als seus successors en dit ofici de jurats i administradors de dita causa pia, que es farà càrrec personalment de totes les despeses que dita procura ocasioni, tant per les gestions de la mateixa com també de qualssevol danys, quantitats o interessos a què dita causa pia ara o en l’esdevenidor pugui ser condemnada per haver fet dits jurats l’esmentat apoderament, pagant ell dels seus propis béns i no pas dels de la dita causa pia a la persona o persones que es puguin deure una o més quantitats, deixant indemne de dits pagaments a l’esmentada causa pia de tot allò que sigui conseqüència de l’esmentada procura. Són testimonis Anton Montserrat i Jaume Vallverdú, pagesos de Prades.

FONT. AHT : FN de Prades : Dos, Jaume : Manual 1700-1702, full 39 revers; català.