1746 Capítols matrimonials Josep Balenyà (Capafonts) amb Marianna Anglès Boquer (Prades)

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 27 d’agost 1746. CAPÍTOLS MATRIMONIALS. Per i entre Josep Balanyà March, fadrí pagès de Capafonts (fill d’altre Josep Balanyà també pagès de dit lloc i de Florentina March Fort, vivents) i Marianna Anglès Boquer, donzella (filla de Joan-Baptista Anglès i de Magdalena Boquer, cònjuges de Prades, difunts). Els pares del contraent fan hereu universal al seu fill Josep, però amb pacte d’efectivitat després del seu òbit i no abans, reservant-se per tant l’usdefruit per a ells o qualsevol d’ells, del qual prometen sustentar als dits cònjuges esdevenidors i eventual família, treballant emperò aquests en benefici de la Casa; si fos el cas que dit el seu fill morís sense fills o filles en edat de testar, en tal cas només tindria dret a 300 lliures, i hauria de retornar la resta a dits donadors o als seus hereus i successors. A més, dits cònjuges Balanyà March es reserven 1200 lliures per a acomodar als seus altres fills i filles. Un darrer pactes especifica que si els dits cònjuges esdevenidors, per ocasió de disputes o per qualsevol altra causa o raó volguessin marxar de la casa i companyia de dits donadors, només tinguin aquests obligació d’haver de tornar i restituir el dot que la dita Marianna els haurà aportat i constituït.

Per altra part Joan Baptista Anglès, germà de la contraent, dóna a aquesta, pel diversos drets que li pertoquen (entre els quals les 40 lliures que li llegà el difunt Francisco Nebot, prevere de la vila de Valls, i allò que li pertoqués de la causa pia del reverent Andreu Sagí de la vila de la Selva): de una part 300 lliures barceloneses, pagadores cent el dia de les esposalles i les altres en dues iguals pagues a un i dos anys de l’enllaç; a més li dóna diverses peces de roba, lliuradores el dia de les esposalles; aquest dot es reduiria a la meitat en cas que dita Marianna morís sense descendència en edat de testar; també és acordat que en el moment que dit Anglès hagi pagat les dites tres-centes lliures, tant els cònjuges esdevenidors com els cònjuges Balanyà March li hauran de donar les forces necessàries per a que pugui recobrar les dites causes pies.

Com és usual, la dita Marianna aporta el dot a ella donat al seu esdevenidor marit. Aquest, amb llurs pares, li da creix, augment o donació per noces la quantitat de 35 lliures barceloneses, els quals dot i creix prometen restituir sempre que restitució de dot tingui lloc. Aquest creix passarà als fills, cas de tenir-ne, o en cas que no sigui així retornarà als donadors o als seus hereus. D’altra banda, el dit cònjuge esdevenidors i llurs pares associen (al quart essent els quatre) dita Marianna Anglès a totes compres i millores que al llarg del present matrimoni tinguin lloc.

La fórmula d’heretament és de fills per fills i filles per filles, preferint els fills d’aquest als de qualsevol altre eventual matrimoni dels esdevenidors cònjuges. Les dites parts, finalment, es comprometen amb el caràcter religiós d’aquest matrimoni, i disposen i ordenen que ni ells ni altra persona interposada el qüestionaran. Cap dels atorgants signa personalment aquests capítols, en no saber escriure.


FONT. AHT: FN de Reus, capsa 327: Barreter, Francesc : Capítols Matrimonials 1743-1747, full 277; català.