1732 Creació censal Rafel Boquer i família política per pagar deute

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Reus, 12 de febrer 1732. CREACIÓ CENSAL. Joan Batista, pagès d’Ulldemolins; la seva muller Engràcia Tolrà; Rafel Boquer, pagès de Prades en dita vila d’Ulldemolins habitant, usufructuari; i la muller d’aquest darrer, Antònia Batista (Rafel i Antònia gendre i filla, respectivament, dels anteriors), propietària, per pagar i satisfer a Feliu Bertran, negociant de Vilaseca, 335 lliures barceloneses que completen aquelles 388, un sou i [30] diners que dits cònjuges Batista i Tolrà deuen a dit Bertran per les raons contingudes en un debitori en poder de l’Escrivania Comuna de la vila de Vilaseca en data 22 de desembre de 1728, no veuen millor via que la venda i original creació; per això venen a dit Bertran, emperò amb instrument a gràcia de redimir mitjançant, un censal de consemblants 335 lliures de preu, i tants sous anuals, a pagar cada dia o festa de sant Miquel, al mes de setembre. I per major seguretat obliguen tots els seus béns, i especialment a precari obliguen una peça de terra situada al terme d’Ulldemolins i en la partida dita de les Paradetes. Acompanya aquest document la corresponent àpoca, per la qual dits atorgants confirmen la retenció de les dites 335 lliures per les consemblants que estaven devent a dit Bertran.

FONT. AHT: FN Reus, capsa 238: Gay, Pere : Manual 1732, full 87; llatí.