1700 Declaració jurats sobre afer drap

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 24 de juny 1700. DECLARACIÓ. Rafel Bonet i Pere Domènech, el suara esmentat any jurats de Prades, mitjançant jurament davant notari, expliquen que el darrer mes de setembre o octubre, trobant-se sota els porxos de la vila en companyia de Rafel Boquer, batlle, i del metge de Prades Joan-Baptista Planes, s’adreçà a ells Jaume Germà, sastre de la mateixa, demanant-los que fessin gestions per tal que Antoni Montserrat, tauler del General de la vila, li tornés un drap que havia retingut. Els declarants expliquen les gestions fetes al respecte, i la resolució de l’afer. A més dels ja esmentats el text també dóna un cert protagonisme a Pere Noguer, pagès de Prades, sense que se n’expliqui, però, la seva relació amb l’afer.

Són testimonis MateuJuncosa i Salvador Bonet, pagesos de Prades.

Com en d’altres documents d’aquest manual hi trobem una mena de duplicat, un text prenent com a base el llatí (per bé que les declaracions s’hi transcriuen en català) i l’altre el català. Tot seguit adjuntem la transcripció de la versió catalana. En principi haurien de coincidir, però a vegades s’escapen detalls entre una i altra, com en aquest cas en què la versió llatina informa que l’esmentat Planes és “doctor”, informació que no apareix en l’altra.

FONT. AHT : FN de Prades : Dos, Jaume : Manual 1700-1702, full 48; llatí i català.


TRANSCRIPCIÓ:

Dia 24 mensis juny de 1700 in villa Pratarum.

Los Magnífichs Rafael Bonet y Pere Domenech, lo present y corrent any jurats de la present vila de Prades, arquebisbat de Tarragona, mediant jurament que fan y presten a Déu nostre Senyor i als seus sants quatre evangelis de ses mans corporalment tocats, en ma y poder en mi avall escrit notari, fan fe y relacio de les coses següents, ço és, que en lo mes de setembre o octubre propassat, trobantse los sobredits en companyia del Magnifich Rafel Boquer, batlle, y lo Magnífich Sr Joan Batiste Planes, de la mateixa vila, sota los perches de la plaça de dita vila, arriba a ells Jaume Germà, sastre de la mateixa vila, y los digue que estimaria arribasen a casa de Anthoni Montserrat, tauler del General de aquella y li suplicasen tingues per be de tornar un drap que dit Montserrat se havia entretingut, lo qual drap hauria comprat lo hermità de nostra Senyora de la Abellera de dita vila a un home de Cabassés, y ells anaren a la casa de dit Montserrat y trobantlo en dita sa casa li suplicaren fos servit tornar lo drap que se havia retingut, y dit Montserrat digué que per l’amor de dits Senyors venia bé en tornar dit drap, ab pacte empero que havien de esser medis pera que Pere Noguer, pagès de la mateixa vila, en ningun temps ne mogués ninguna cosa, y dits Senyors anaren a la casa del dit Pere Noguer, a dirli que dit Montserrat soltava lo dit drap ab condició que ell dit Noguer per rahó del dit drap en ningun temps ne parlas ninguna cosa, y dit Noguer així mateix digué o faria, y estant en aqueixes rahons arriba lo home del drap y los donà les gràcies de la merce li havien fet, lo que diuen saber és pel haver passat per ells les sobredites coses y esser així la veritat per lo jurament que tenen prestat. De quibus. Actum.

Testes sunt Matheus Juncosa et Salvator Bonet ambo agricola villa de Prades.