1763 Venda casa i peça de terra a Joan Boquer

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Montblanc, 20 de juny 1763. VENDA CASA. Josep Portar, pagès de Montblanc, per lliurar-se d’un censal de preu 300 lliures i pensió 9 lliures que presta a la mare abadessa i convent de monges de Nostra Senyora de la Serra, extramurs de Montblanc, ven a Joan Boquer, adroguer, domiciliat a la ciutat de Fraga, una casa que posseeix a la Plaça Major de la vila de Prades (la qual afronta a l'est o de la part del davant amb la dita plaça, al sud amb Pau Bonet, a ponent amb Joan Bonet, i al nord amb Pere-Joan Anglès, tots pagesos de Prades), i una peça de terra part erma amb alguns roures, pins i alzines, i part plantada de vinya, d’uns quaranta jornals d’extensió, que posseeix en el terme d’aquesta darrera vila i en la partida "dita del Montabudell, dita las Masias" (la qual afronta a l'est amb el bosc del Reial Monestir de Poblet, al sud amb Francesc Conesa i part amb Llorenç Febré, a ponent amb dit Joan Boquer, i al nord amb el Bosc del lloc de Vallclara), tot pel preu de 780 lliures barceloneses, amb pacte que el comprador es faci càrrec de lluir i pagar les pensions de dit censal, i acusant rebut de les restants 480 lliures. Són testimonis el doctor en medicina Pau Boquer i Josep Masalies, teixidor de lli, ambdós de la vila de Montblanc.

FONT. ACCB: FN de Montblanc, sign.3392.1 : Ribes i Calbet, Rafael : Manual 1761-1764, full 83; català.