1710 Presa possessió terres i altres béns immobles per Pere-Joan Anglès procurador de llur muller Magdalena Pujol

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 27de setembre 1710. PRESA POSSESSIÓ. En presència de Josep Cabeça, notari de Montblanc; de Marià Ferris, pagès de Prades, i de Joan Bledé “rastiario” de Valls, Pere-Joan Anglès, pagès de Prades, en tant que procurador de la seva muller Magdalena Pujol, pren real possessió de diversos béns immobles, tots els quals foren deixats en el seu darrer testament per Marianna, mare de dita Magdalena Pujol, com a principal, al seu marit Joan Pujol: primer, de tota aquella peça de terra campa situada en dit terme de Prades i en la partida dita lo Camí de Vilanova, d’uns cinc jornals d’arada d’extensió (la qual limita a l’est amb el camí de Vilanova, al sud amb un tros de terra de l’Encomanda, a l’oest amb Bonaventura Torner, i al nord amb Onofre Roig). En segon lloc, de tota aquella peça de terra campa, d’aproximadament un jornal d’extensió, situada en dita vila i en la partida dita lo Pagès; en tercer lloc, de tota aquella peça de terra campa amb dues parades, d’uns tres jornals d’extensió, situada en la partida dita del Pagès Gran (la qual afronta a l’est amb terres de Jaume Dos, notari, al sud amb el camí i barranc dels Hortals, a l’oest amb Marc Cerdà, i al nord amb el barranc de la Font del Pagès). En quart lloc, de tota aquella peça de terra campa d’uns sis jornals d’extensió situada en el mateix terme i en la partida dita lo Bassot (la qual afronta a l’est part amb Francisco Oliver i part amb Francisco Roig, al sud i a l’oest amb Joan Casals, i al nord amb dit Roig). En cinquè lloc, de tota aquella peça de terra d’uns tres jornals d’extensió situada en dit terme i en la partida dita les Falgueres (la qual afronta a l’est amb la vídua Clara “Domènech”, al sud amb el reverent prevere Felip Gras, a l’oest amb el camí del Titllà, i al nord amb Francisco Pinyó). En sisè lloc, de tota aquella peça de terra part de vinya i castanyers plantada i part de bosc situat a la partida del Montabudell (la qual limita a l’est amb els hereus de Rafael Boquer, al sud part amb Guillem Montserrat, part amb dit Boquer i part amb Miquel Febrer, a l’oest amb dit Montserrat, i al nord part amb Bonaventura Torner i part amb Antoni Montserrat). D’altra banda, amb assistència dels esmentats notari i testimonis i ara també de Pere Gras, sots-batlle en absència del batlle de la vila de Prades, dit Pere-Joan Anglès pren possessió: de tota aquella botiga situada en el mateix terme i al carrer de Sant Martí, tot i no poder-hi entrar per trobar-se tancada amb una barra, com també de tota aquella casa de dues portes situada una a la Plaça Major i l’altra al carrer de la Presó (la qual afronta a l’est amb dita plaça, al sud amb els hereus de Rafael Boquer, a l’oest amb el reverent prevere Felip Gras, i al nord amb dit carrer de la Presó); de tot aquell corral situat prop del portal de l’església, al camí que du al monestir de Poblet, el qual va trobar tancat i amb cos i ànim de possessió donà tres cops a la porta; de tota aquella heretat situada al terme de Prades, en la partida dita del camí de Poblet o de Montblanc; de tot aquell corral i pallissa contígua situats prop del portal de l’església, el qual ha trobat tancat i del qual no se sap on són les claus, donant tres cops a la porta en testimoni i ànim de posseir-los; de tota aquella peça de terra campa, d’uns dos jornals d’extensió, situada en dit terme i en la partida dita la Coma de Tàrrega (la qual afronta a l’est amb la pupil•la Jasant, al sud amb una rasa dita la coma de Tàrrega, a l’oest amb Onofre Roig, i al nord amb el camí que va a la coma de Tàrrega); de tota aquella peça de terra, d’uns tres jornals, situada al mateix terme, en la partida dita los Clos (la qual afronta a l’est amb Baptista Anglès, al sud amb Francisco Calderó, a l’oest amb Josep Viles, i al nord amb Joan Conesa); de tota aquella peça de terra d’uns dos jornals d’extensió situada també all terme de Prades i en la partida dita lo Cap del Pla (la qual limita a l’est amb el camí del Cap del Pla i lo Vidrier, al sud part amb Baptista Anglès i part amb Marc Cerdà, i a l’oest i al nord amb els hereus de Pere Nogué); i per últim de tota aquella peça de terra, d’uns dos jornals d’extensió, situada a la partida de la Vila Vella (la qual afronta a l’est amb els pupils de Pere Nogué i part amb Francisco Roig, al sud amb el camí que va a Ulldemolins, al sud amb la vídua “Noguera menor”, i al nord amb el barranc del Pont). En tots els casos dit Pere-Joan Anglés du a terme diversos rituals simbòlics acostumats en aquests actes de presa de possessió -tals com llençar terra o arrencar herbes.

FONT. ACCB: FN Montblanc, reg. 3312.1; Cabeça i Blet, Josep : Manual 1710, full 200 revers; llatí i fragments en català.