1764 Teresa Anglès i llur fill Jaume Martorell venda terres a Isidre Martorell

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 26 d’agost 1764. VENDA TERRA. Teresa Anglès, vídua de Ramon [[cognom::Martorell], pagès de Prades, i Jaume Martorell, mare i fill, en els noms d’usufructuària i propietari, així com Jaume Valls, pagès, tots habitants a l’Espluga de Francolí, venen a Isidre Martorell, pagès de Prades, diverses peces de terra d’aquest present terme, que pertanyen a Jaume Martorell com a hereu del seu difunt pare. Les peces de terra venudes són les següents: 1) Tota aquella peça de terra campa d’uns tres jornals de dimensió situada en la partida del Riu (la qual afronta a l’est amb el camí de Vilanova, al sud amb Jaume Bonet, a l’oest amb el barranc del riu, i al nord amb Pere Martorell; 2) Tota aquella peça de terra erma de dimensió uns sis jornals situada també en la partida del Riu (afrontant a l’est amb Joan Casals, al sud amb Sebastià Clivillé, a l’oest amb Pere Martorell, i al nord part amb Joan Boqué i part amb Joan Olivé); 3) Tota aquella peça de terra garriga d’uns sis jornals d’extensió situada a la part dita dels Castanyers (la qual afronta a orient amb Pere Martorell, al sud amb Mateu Casals, a l’oest amb Josep Roch, i al nord amb Pere Martorell). El preu global de dita venda es de 45 lliures barceloneses, rebudes de mans de dit comprador amb diners comptants. Són testimonis Joan Olivé, de la present vila de Prades, i Jaume Ramon, de l’Espluga de Francolí, que signa per dits venedors, que diuen no saber escriure.

FONT. ACCB: FN de Montblanc, sign. 3375: Castelló i Guasch, Josep : Manual 1764-1765, full 173 revers; castellà.