1684 Vallverdú àpoca a curadors dels pupils Pujol

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 2 de maig 1684. ÀPOCA. Jaume Vallverdú, pagès de Prades, en tant que hereu universal dels béns que foren del seu difunt pare Pere-Joan Vallverdú, també pagès d’aquesta vila (com consta en el seu darrer testament en poder de l’Escrivania pública i comuna de l’església parroquial de Prades en data 12 de març de 1666), confessa i reconeix haver rebut de Josep Calderó major de dies i Marianna vídua de Joan Pujol, també pagesos del mateix lloc, en tant que curadors de les persones i béns dels pupils de l’esmentat Joan Pujol difunt, i aquest com a curador dels béns dels dit Pere-Joan Vallverdú, pare de l’atorgant, el pagament de tots els béns mobles, “tant prendes de or y plata com també roba de lli i de llana, fusta y qualsevols altres mobles” descrits en l’inventari de béns del difunt Pere-Joan Vallverdú, encarregat pel dit Joan Pujol, acordat a la cort del (“Magnifich”) Batlle de Prades el dia 23 de desembre de 1671. Són testimonis Josep Montaner i Pere-Joan Anglès, pagesos de Prades.

FONT. AHT : FN de Prades : Domènech, Pere : Manual 1684-1686; llatí