1684 Vallverdú àpoca a Marianna vídua de Pujol

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 2 de maig 1684. ÀPOCA. Jaume Vallverdú, pagès de Prades, hereu universal del difunt Pere-Joan Vallverdú, com consta de la seva herència en poder del darrer i vàlid testament en poder de l’Escrivania Comuna de Prades en data 12 de març de 1766, reconeix haver rebut de Marianna (“Mariana”), vídua del difunt Joan Pujol, pagès de la dita vila, curador de les persones i béns dels pubills fills d’ella i del dit Joan Pujol, curador que fou de les persones i béns dels pubills fills del difunt Pere-Joan Vallverdú, tots els mobles continguts en l’inventari dels béns dels dits pubills Vallverdú, rebut el 23 de desembre de 1671. Són testimonis Josep Montaner i Pere-Joan Anglès, pagesos de Prades.

FONT. AHT : FN de Prades : Domènech, Pere : Manual 1684-1686; català. 

ANOTACIÓ. Aquest document és molt similar a un altre en què l’única diferència està en què aquell altre també incorpora com a curador pagador a Josep Calderó major de dies al costat de l’esmentada Marianna vídua de Pujol. Enllaç: 1684 Vallverdú àpoca a curadors dels pupils Pujol