1680 Jaume Pont venda censal a Comunitat de Preveres de Montblanc

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Montblanc, 9 de març 1680. VENDA CENSAL. Jaume Pont, cirurgià habitant de Prades, i llur muller Maria, per pagar a Miquel Montserrat de dita vila el preu d’una casa, venen a Jaume Closant i Jaume Miró, preveres i l’any corrent procuradors de la Reverent Comunitat de Preveres de Montblanc, amb carta a gràcia de redimir mitjançant, un censal mort de preu cent lliures barceloneses (amb diners procedents de la lluïció feta per Joan Batlle, ciutadà honrat de Barcelona, resident a la vila de Vilavert, en data 26 de juny de 1679), i anual pensió de cent sous.

Els atorgants donen com a avaladors i principals pagadors a Pere Domènec, Josep Romeu i Josep Girona, pagesos de la dita vila de Prades, que ho accepten i prometen complir amb les seves obligacions. Tanmateix, per a major seguretat, dits atorgants obliguen a precari tota aquella casa que tenen i posseeixen a la Plaça Major de la vila de Prades (la qual afronta a l’est amb el cementiri, al sud amb la casa del reverent Joan Torner, prevere; a l’oest amb la dita plaça; i al nord amb casa de Jeroni Juncosa), mentre que d’altra banda dits Josep Romeu i Pere Domènec obliguen a precari sengles béns: Josep Romeu obliga tota aquella peça de terra situada dins el terme de Prades, i en la partida dita la coma d’en Romeu, d’uns tres jornals de tinguda (la qual afronta a l’est part amb els pupils de Josep Calderó dit lo Roig, part amb Joan Llima, pagès, i part amb Joan Besora, pagès; al sud i l’oest amb el camí que va a l’ermita de Nostra Sra. de l’Abellera, i al nord amb les roques del Puig d’en [Coster]; i d’altra banda dit Pere Domènec obliga tota aquella peça de terra que té i posseeix en dit terme de Prades, en la partida dita la Ribera, d’uns dos jornals d’extensió (la qual afronta a l’est amb Joan Pujol, pagès; al sud i oest amb el camí que va a Ulldemolins; i al nord part amb Joan Llima i part amb la Ribera).

Amb altre instrument seguit a aquest, dits cònjuges Pont reconeixen als esmentats procuradors de la Comunitat de Preveres de Montblanc haver rebut d’ells les esmentades cent lliures.

FONT. ACCB: FN de Montblanc, ref. 3297.1 : Alba, Jeroni : Manual 1680, full 75 revers; llatí.