1681 Administradors Hospital de Prades àpoca per lluïció censals a cònjuges Bonet Arnau

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 27 de gener 1681. ÀPOCA LLUICIÓ CENSALS. Joan Juncosa, Pere-Pau Noguer i Pere Oliver, jurats de Prades i en dit nom administradors de l’hospital de dita vila i de l’almoina fundada pel difunt Francesc Escapolat, confessen haver rebut en diners comptants, de Rafel Bonet, pagès de Prades, usufructuari dels béns dotals de llur muller Florentina Arnau, 40 lliures moneda barcelonesa en lluïció del total de diversos censals que en qualitat d’hereus del difunt Jaume Arnau, pare i sogre respectiu, pagaven a l’hospital o a l’almoina de l’esmentada vila:

- “deu lliures en lluïció, quitació y restitució del preu de aquell censal de pensió deu lliures y pensió deu sous que tots anys al 26 de febrer dits cònjuges Bonets, com a hereus del quomdam Jaume Arnau, pare y sogre respective, feren y prestaren a dit hospital y a dit hospital li espectava per títol de venda y original creació de dit censal feta per dit quondam Jaume Arnau y Maria sa muller y Joan Pujol, pagès de dita vila de Prades y altres com a fermances, com consta ab altre rebut per Pere Masdéu Notari y Regint la Cort del Batlle de Prades als 26 de febrer de 1629”.

- “vint lliures per lluhició y quitació y restitució del preu de aquell altre censal mort ja creat de preu y propietat 20 lliures y pensió 1 sou que tots anys a quatre de abril dit hospital rebia sobre los béns de dits cònjuges Bonets y especta a dit hospital per títol de venda y original creació de aquell en favor de dit hospital feta per Francesch Soldevila menor y altres de dita vila de Prades als 4 de abril del any 1606”.

- “y les restants deu lliures a compliment de dits 40 lliures són en lluhició, quitació y restitució del preu de aquell altre censal mort ja creat de preu y propietat 20 lliures y pensió deu lliures que tots anys als 30 de agost la dita Almoina den Francesch Escapolat rebia sobre dits béns especta a dita Almoina per títol de venda y original creació de dit censal en favor de dita Almonia feta per mossèn Joan Pedol de Prades consta per acte rebut en la Escribania Comuna de dita vila als 30 de agost 1519”.

Són testimonis Pere Gras, pagès, i Joan Baltasar, teixidor de lli, ambdós de Prades.

FONT. AHT: FN de Prades, llibre 1 : Domènech, Pere : Manual 1681-1683; català.