1735 Àpoca per conveni entre convent de Tàrrega i Francesc Conesa relacionat llegat

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Montblanc, 1 de juliol 1757. ÀPOCA PER CONVENI. Ramon Plana, procurador jubilat de la reial i militar orde de Nostra Senyora de la Mercè redempció de captius, i actual comanador del convent de sant Joan Baptista de la vila de Tàrrega, bisbat de Solsona, en dits noms atorga carta de pagament a favor de Francesc (“Francisco”) Conesa, pagès i veí de Prades, absent però per aquest escrivà present, de la quantitat de 130 lliures catalanes, quantitat convinguda entre un i altre per evitar un eventual litigi. Cent deu lliures corresponen a aquelles que Joan Conesa, també pagès de Prades, prometé donar en dot a la seva filla Florentina Conesa quan aquesta contragué matrimoni amb Joan Mora, veí de Capellades (com consta en els capítols matrimonials entre dites parts en poder del reverent rector de Prades, en data aquí no especificada), i les restants vint lliures són pel valor i estimació de les robes en el mateix instrument promeses a dita Florentina.

El possible contenciós provenia, segons s’explica, de la donació feta pel reverent Pere Mora, prevere i beneficiat de la vila de Tàrrega, a favor del dit convent (segons el seu darrer testament, atorgat cert dia de 1756 en poder de Marià Tarés, notari públic de Tàrrega), que al seu torn li corresponia per donació al seu favor feta per sor Antònia “Mora y Conesa”, dita “de sant Pere”, religiosa carmelita calçada del convent de la vila de Valls (en poder de dit Marià Tarés en data 7 d’agost de 1741), que al seu torn pertanyia com a filla única i hereva universal de la seva mare, Florentina (“Mora y”) Conesa. La dita quantitat de cent trenta lliures és rebuda per dit atorgant de mans del reverent Joan Conesa, prevere i beneficiat de Prades, oncle de dit Francesc Conesa. Són testimonis Josep Pujol, doctor en medicina, veí de Prades, i Pere-Joan Torner, pagès de Tàrrega.

Aquest document està inclòs en el corresponent manual d’Ignasi Bunyol, però de fet qui en dóna testimoni és Pere Foraster, ciutadà honrat de Barcelona i notari públic de Montblanc, que segons s’indica el substitueix per malaltia.


FONT. ACCB: FN de Montblanc, sign. 3330.2 : Bunyol, Ignasi : Manual 1756-1758, full 17/1757; castellà.