1700 Jasan venda terra a germà

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 3 de febrer 1700. VENDA TERRA. Joan Jasan, mestre de cases habitant de Prades, mitjançant instrument de gràcia de redimir i pacte infrascrit, ven al seu germà Jeroni Jasan, també mestre de cases de Prades, present, tota aquella peça de terra situada en aquest mateix terme i a la partida dita la Coma de Tàrrega, d’uns dos jornals de tinguda, i que afronta a l’est amb el camí dit de la Coma, a ponent amb l’heredat del difunt Joan Pujol, al sud amb la sèquia o barranc de la coma, i al nord amb el dit camí.

Aquesta venda és feta amb diversos pactes i condicions (aquí el text passa del llatí al català): en primer lloc “que del que resultare de la collita de dita pesa de terra cada un any que serà sembrat a us y pratiga de bon pages haja de contarse terratge a raho de la cinquena y mitja, lo qual terratge se ha de quedar dit comprador en part, paga y desquiti del empenyo o restitució del avall escrit preu de dita pesa de terra, de tal manera que los dits terratges, per son discurs de temps siguen a pagar y desquitar lo preu del empenyo o venda de dita pesa de terra, la qual haja de tornar lo dit comprador al dit venedor librement aprés que per rahó de dits terratges o lo valor de aquells se haja la dita terra ella mateixa desquitada del avall escrit preu, sens que lo dit venedor puga demanar interès algu per raho de la dita pesa de terra ni lo dit comprador puga demanar interès algu per raho de dit preu”. També és pactat que “lo primer any nos compreu en lo sobredit pacte, en lo qual no volen se dega pagar dit terratge”. També fou pactat “que si lo dit Joan Jasan venedor predit voldrà desempenyar la dita pesa de terra la puga desempenyar sempre que voldrà, tornant a dit Geroni Jasan tot lo que la dita pesa de terra estarà empenyada en aquella ocasió que la voldrà desempenyar, ço és tot allò que la dita pesa de terra no se haurà desquitat del preu del empenyo o venda de aquella pesa per trahói de dits terratges”. També fou pactat “que si en algun any, en lo temps que la dita pesa de terra serà guaret o restoll y lo dit Geroni Jasan vol sembrar en aquella algun poch de llegum, que no tinga obligació de pagar de aquell ningun terratge”.

El preu de dita venda és de 52 lliures, 13 sous i 6 diners moneda barcelonesa. En un altre instrument que segueix a aquest Joan Jasan signa àpoca per l’esmentada quantitat al seu germà Jeroni.

Són testimonis Pere Domènech, notari, i Joan Conesa, pagès, ambdós de la vila de Prades.

FONT. AHT :  FN de Prades :  Dos,  Jaume : Manual 1700-1702, full 13 ; llatí i català (pactes).