1743 Francesc Blanxart venda peça de terra als cònjuges Cerdà Casals

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 25 de maig 1743. VENDA TERRA. Francesc Blanxart i Cases, cirurgià de la vila de Prades, per expedició dels seus negocis i urgent necessitat de certs diners, ven als cònjuges de Prades Isidre Cerdà i Florentina Casals tota aquella peça de terra campa d’aproximadament un jornal d’extensiò situada en dit terme i en la partida dita del Tillà (la qual peça de terra confronta a l’est amb terres del pupil Ferris i Febré, al sud amb terres de Mariàngela “Abelló” vídua, a l’oest amb terres de dita Abelló, i al nord amb terres de Rosa “Baltasar” i part amb terres de Mateu Roca), que li pertany per venda que li feren els regidors de la present vila (com consta amb instrument en poder de Felicià Martí, notari públic de la Selva i escrivà de dita Cort, en data 17 de novembre de 1748), pel preu de 28 lliures moneda barcelonesa, les quals de conformitat del dit venedor són retingudes pels cònjuges Cerdà Casals a condició que amb instrument adjunt a aquest facin debitori amb els corresponents compromisos de pagament (que són deu lliures el proper dia o festa de sant Bertomeu del mes d’agost, quatre lliures el proper dia 24 de novembre, i les restants catorze lliures el dia de sant Bertomeu del proper any. Tant en un com altre document són testimonis Pere Lleberia, clergue, i Ramon Besora, pagès, ambdós de la vila de Prades.

FONT. AHT: FN Reus, capsa 302 : Barreter, Francesc : Manual 1743, full 213 revers; llatí.