1773 Francesca Alsina institució fundació amb creació de censal

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 27 de juliol 1773. DOTACIÓ FUNDACIONAL. Francesca (“Francisca”) Alsina, vídua del difunt Bonaventura Anglès, pagès de Prades, atenent a allò disposat per aquest en el seu darrer testament, fet i firmat el darrer 8 de gener en poder de l’Escrivania Comuna de dita vila, institueix i funda dos anuals aniversaris generals, celebradors cada any en la seva parroquial església i pels reverents rector i comunitaris d’ella; un el dia 14 de juliol en sufragi de l’ànima del seu esmentat marit, i l’altre el dia 9 de març en sufragi de la seva pròpia ànima, que en aquest cas no tindrà efecte fins després de la seva mort; dotant cadascun de dits aniversaris amb la quantitat de tres lliures barceloneses. I per fer perpètua dita fundació ven i originalment crea en favor de la Reverent Comunitat de Rector i Preveres de Prades sis lliures de pensió de censal anuals, cobradors d’ella i els seus béns, com dels seus hereus i successors, del dia present a un any i així els demés anys consecutius en semblant dia, venent i creant a tal efecte un censal de dues-centes lliures que de la seva voluntat es reté dita Reverent Comunitat.

A fi d’atendre i complir aquestes obligacions, obliga especialment i en nom de precari tota aquella peça de terra campa situada al terme de Prades i en la partida dita l’Adoberia, d’uns tres jornals d’extensió (la qual afronta a l’est amb el camí dels Castanyers, al sud amb el camí de Vilanova, a l’oest amb un camí veïnal, i al nord amb l’era de Mateu Casals i Josep Olivé), prometent entregar la possessió de la cosa hipotecada als reverents membres de la Comunitat o a qui ells voldran. En nom de la Reverent Comunitat Josep Rubió, prevere i vicari de dita Parroquial església per absència del reverent Jacint Roig rector, com també Joan Conesa, Pau (“Pablo”) Casals, Joan Febrer i Francesc (“Francisco”) Gras, preveres i beneficiats de la mateixa, es comprometen a complir tot allò expressat en dita Fundació.

Són testimonis Bonaventura Olivé, apotecari, i Miquel Massip, pagès, els dos veïns de Prades. Els esmentats vicari i comunitaris signen aquesta escriptura de pròpia mà, mentre que per Francesca Alsina, que no sap llegir, de voluntat seva signa Bonaventura Oliver –qui anota el seu cognom amb r final, quan el notari ho fa sense ella.

FONT. AHT : FN d'Ulldemolins : Alba i Molins, Salvador : Manual 1773, full 160 revers; català.