1772 cònjuges Casals Febrer fundació missa resada

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 9 de novembre 1772. DOTACIÓ FUNDACIONAL. Els cònjuges de Prades Josep Casals i Maria-Clara Febré, com a successors dels béns de la difunta Maria “Pont y Calderó”, en atenció que aquesta, en el seu últim testament fet i firmat en poder de l’Escrivania de l’esmentada vila als 26 de febrer del corrent any 1772, disposà que seguida la seva mort se li fes la fundació de dues misses resades perpètues celebradores per la Reverent Comunitat de Rector i Preveres de Prades, amb la caritat de sis sous moneda barcelonesa cadascuna, institueixen tal fundació, que doten amb vint lliures que entreguen als reverents rector i preveres beneficiats de dita parroquial església, en nom de la qual Jacint Roig, prevere i rector; Joan Conesa, Pau Casals, Joan Febrer i Francisco Gras, preveres i beneficiats de la mateixa, n’acusen rebut i prometen esmerçar-les en dita disposició. Són testimonis mossèn Pere Nogué, clergue, i Joan Gual, pagès, els dos de la mateixa dita vila. Tots els sobredits signen personalment, tret de Maria-Clara Febrer, que per no saber escriure faculta per fer-ho en el seu nom a un dels testimonis.

FONT. AHT : FN d'Ulldemolins : Alba i Molins, Salvador : Manual 1772, full 200 revers; català.

ANOTACIÓ: Es tracta sense cap mena de dubte de Josep Casals Gras (fill d’un altre Josep Casals, mort abans de 1765, i de Magdalena Gras) i de Maria-Clara Febrer Calderó (filla de Pau Febrer i Maria Calderó), probablement casats el 1765 (CM 22/9/1765, notari Francesc Sans, FN de Cornudella).