1723 Cònjuges Anglès venda terres a Pere-Joan Besora

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 24 de novembre 1723. VENDA TERRA. Els cònjuges de Prades Joan Anglès i Magdalena, per alliberar-se d’un censal mort ja creat de preu vuitanta lliures i pensió anual quatre lliures que presten a la Reverent Comunitat de Preveres de Valls, per aquest mateix preu venen a Pere-Joan Besora, pagès “de dita vila”: d’una banda una peça de terra campa d’aproximadament un jornal d’extensió al terme de Prades, en la partida del Bassot (la qual limita a l’est part amb Pere Roig i part amb Francesc Oliver, al sud amb terres de Joan Casals, a l’oest amb dit Casals, i al nord amb terres de Francesc Oliver); en segon lloc, una peça de terra campa d’uns quatre jornals d’extensió, situada en el mateix terme i partida, que limita a l’est amb terres de Jaume Anglès, al sud part amb terres de Josep Girona i part amb Pere Gras, a l’oest i al nord amb el camí del Titllà. Són testimonis Pere-Joan Fort i Jaume Juncosa, pagesos de Prades. Els dits cònjuges Anglès fan àpoca al comprador de dites vuitanta lliures, que autoritzen que dit Besora es reservi a canvi d’encarregar-se de l’abans esmentat censal.

FONT. AHT: FN Selva del Camp, capsa 12 : Martí, Felicià : Manual 1722-1723, full 27 revers/1723; llatí i fragment en català.