1700 Arrendament carnisseria de Prades a Calderó

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 2 de març 1700. ARRENDAMENT PÚBLIC. Rafel Bonet i Pere Domènech, el corrent any jurats de Prades, en dit nom i de la Universitat de dita vila, per temps de dos anys que començaran a córrer el dia de Pasqua de Resurrecció del present any i finiran la vigília de dit dia de 1702, arrenden a Francesc (“Francisco”) Calderó, pagès d’aquesta, com a més donant a l’encant públic, la carnisseria de dita vila pel preu de 145 lliures barceloneses, en les quals es comprenen els exans per part de dit Calderó tocants, i amb els pactes compresos en la tabba que el document adjunta, i que aquí reproduïm. Dit Francesc Calderó, amb els esmentats pactes, promet pagar el preu d’aquest arrendament, obligant a tal efecte la seva persona i tots els seus béns, i per major seguretat dóna per fiança a Joan Casals, pagès de la mateixa vila, present, el qual ho accepta. Els més amunt esmentats jurats també es comprometen a complir amb els dits pactes, afegint-ne emperò un altre: que ningú pugui entrar ni vendre a Prades cap gènere de carn, tret que es tracti d’algun cérvol o cabirol dels que acostumen a matar els de la vila. Són testimonis Ramon Oliver i Jaume Vallverdú, ambdós pagesos de Prades

FONT. AHT : FN de Prades : Dos, Jaume : Manual 1700-1702, full 22; català.

ANOTACIÓ: Veure arrendaments posteriors relacionats a : 1700 Arrendament carnisseria de Prades a Besora i 1700 Definitiu arrendament de la carnisseria de Prades a Calderó.


TRANSCRIPCIÓ DE LA TABBA

Tothom y qualsevol persona que vulla entendrer en arrendar la Carniceria de la vila de Prades que se arrenda per temps de dos anys, que somensara lo dit arrendament lo di y festa de la Pasqua de resurrecció del present y corrent any 1700 y finira la vigília de dita festa de 1702, digau qui dir y voldra que al mes donant se lliurara en los pactes avall escrits.

Primo es pacte y condicio que lo arrendatari de dita Carniceria durant lo temps de dit arrendament tingue obligacio de donar la carn de molto a 5 sous la lliura y la carn de cresto a 3 sous 6 dines la lliura a tots los de la vila y habitants en ella, y als pasatgers, y que hajan de donar dita carn abta y rebedora, a coneguda dels mostasaps de la present vila, y per ço se hajan de sotsmetrer a les ordenacions de dits mostasaps.

Item que durant dit arrendament quiscun any deguematar sis tocinos de pes 50 lliures y aquells los haja de vendrer en dites Carniceries, ço es dos per al dia de santa florentina, un per al dia y festa de tots los sant, altre per al dia de nostra senyora de la Concepció, y dos per a festes de nadal, y aquells los haja de donar la lliura de la carn dels dits tocinos al preu del cresto.

Item que per los menuts de quiscuna bestia que durant lo dit arrendament se matarase degue donar dos sous a la universitat de la present vila, y dels dits menuts no ne pugue fer pagar sino sinch sous y sis diners.

Item se reserva dita universitat de posar ço es per quiscuna lliura de carn ques vendra en lo temps de la fira que durara sis dies de imposicio un sou per lliura, y que aquella imposicio sie tota per a la vila.

Item que lo preu se oferira donar per raho de dit arrendament se degue pagar en diners contants lo dia que se fara lo acte als srs. de Jurats o a qui ells ordenaran, dins la present vila. Y per seguretat de dites coses se hajan de obligar y donar fianses a coneguda dels srs Jurats, y se haja de obligar ço es lo principal sa persona y bens, ab escriptura de ters, y les fermanses los bens tan solament. Y a mes de dit preu haja de pagar lo salari del acte, y haja de pagar quatre lliures de cera blanca als Procuradors de la Confraria del sagrament ara de present.

Item que lo dit arrendador durant l dit temps tant solament puga tenir y herbejar en lo terme de la present vila quatre cents caps de bestiar, y per ço se li dona la partida de la devesa acostumada del cami del tillà en amunt.

Magí Roig, escrivà del Consell