1700 Definitiu arrendament de la carnisseria de Prades a Calderó

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 9 d’abril 1700. ARRENDAMENT PÚBLIC. Rafel Bonet i Pere Domènech, el corrent any jurats de Prades, en dit nom i de la Universitat de dita vila, per temps de dos anys que començaran a córrer el dia de Resurrecció del present any i finiran la vigília de dit dia de 1702, arrenden a Francesc (“Francisco”) Calderó, pagès d’aquesta, com a més donant a l’encant públic, la carnisseria de dita vila pel preu de 300 lliures moneda barcelonesa, en les quals es comprenen les 220 lliures en què fou arrendada dita carnisseria a Ramon Besora, pagès de dita vila i els exans tocants per part de dit Calderó, i les mitges dites en dit arrendament posades per dit Besora i Baptista Anglès, també pagès de Prades. I en tant que la dita carnisseria fou lliurada primerament al encant públic a favor de dit Calderó, i signat acte de dit arrendament per dits senyors jurats a favor d’aquell (com consta en poder d’aquest mateix notari el passat dia 16 de març). Dits jurats en dit nom, cedeixen al dit Calderó les esmentades mitges dites en dit arrendament posades per dits Besora i Anglès, en tant en quant dit Calderó, com a primer arrendatari, li pertoca el dret de fadiga, del qual ha usat. La qual cessió de les esmentades mitges dites fan dits senyors jurats a favor de dit Calderó, amb pacte emperò i condició que si els dits Besora i Anglès pretenen el contrari, és a dir que les esmentades mitges dites siguin d’ells, en tal cas el dit Calderó ho hagi de defensar a costes i despeses seves, i hagi d’estar en mans de la justícia. La forma de la paga de dites tres centes lliures és que el dit Calderó, en virtut de pacte recollit en la tabba promet donar-les i pagar al clavari de Prades, que és el dit Anglès, sempre i quan dit clavari vulgui, reservant-se dit Calderó els exans a la seva part tocants. Són testimonis Joan-Baptista Planes, doctor en medicina, i Jaume Anglès pagès, els dos de la vila de Prades.

FONT. AHT : FN de Prades : Dos, Jaume : Manual 1700-1702, full 31; català i llatí (fragment).

ANOTACIÓ. Veure arrendaments relacionats: 1700 Arrendament carnisseria de Prades a Calderó i 1700 Arrendament carnisseria de Prades a Besora