1682 Besora obligació i encàrrec censal per deute amb Roig

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 30 d’agost 1682. DEBITORI. Joan Besora, pagès de Prades, per tal de pagar 30 lliures moneda barcelonesa que deu a Josep Roig, també pagès de la mateixa vila, com a resta del preu de l’arrendament de 1679 i 1680 dels molins de Prades, consignades a dit Roig pels jurats de la vila, es compromet a encarregar-se d’aquell censal del mateix preu i pensió anual 1 sou i 10 diners que Ramon Juncosa, del mateix lloc i ofici, presta a la Reverent Comunitat de Preveres d’Ulldemolins, posant com a aval tots els seus béns i en particular aquella peça de terra campa i part plantada d’avellaners que posseeix al terme de Prades i partida dita de la Font d’en Buch, comprometent-se a més a pagar les pensions corresponents als anys 1681 i 1682. La dita peça de terra afronta a l’est amb Anton Montserrat i Onofre Llobregat, al sud amb Mateu Noguer i Joan Sans, a ponent i al nord amb Anton Pujalt. Són testimonis Dídac Salvador i Pau Bonet, pagesos de Prades. Aquest debitori va seguit del corresponent acte d’encarregament de l’esmentat censal. Aquest segon document, amb els mateixos testimonis, és més extens que l’anterior, i en ell s’especifica que els arrendataris dels molins de Prades dels anys 1679 i 1680 eren els germans Joan i Jaume Besora, tot i que pel contingut deduïm que el deute pendent només afectaria al dit Joan, però no així als curadors de la persona i béns dels pupils fills del difunt Jaume Besora. Com a garantia posa tots els seus béns, però en particular hipoteca l’abans referida peça de terra situada a la partida de la Font d’en Buc.

FONT. AHT : FN de Prades, llibre 1 : Domènech, Pere :  Manual 1681-1683; català (debitori) i llatí (encàrrec censal).