PRADESMEMORIAL: 1692 Arrendament d’un terçó del pa del forn a Montserrat

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 16 de febrer 1692. ARRENDAMENT PÚBLIC. Isidre Vila, Josep Anglès i Bernat Conesa, el corrent any 1692 jurats de la universitat de Prades, per temps d’un any que començà el proppassat 17 de gener i finirà de dit dia a un any, arrenden a Miquel Montserrat, pagès de la mateixa vila, en tant que major donant i oferint en pública subhasta, un dels tres rengs del pa de la puja del forn de la present vila, “vulgarment dit tersó”, pel preu de de 82 lliures barceloneses, pagadores el proper dia de sant Jaume apòstol del mes de juliol. Dit Miquel Montserrat, acceptant, per major seguretat dona per fidejussors i principals pagadors a Joan Besora i Cristòfol Lleberia, pagesos de Prades, els quals accepten aquesta responsabilitat i les condicions del dit arrendament. Són testimonis Josep Calderó menor, pagès, i Baptista Dos, “escolasticus”, tots dos veïns de Prades.

FONT. AHT : FN de Prades : Domènech, Pere : Manual 1690-1692; llatí.