1761 Capítols matrimonials Pau Bonet Cerdà (Prades) amb Francesca Espasa Alsina (Vilanova)

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 19 de setembre 1761. CAPÍTOLS MATRIMONIALS. Per i entre Pau Bonet Cerdà, fadrí pagès de Prades (fill de Josep Bonet i Maria Cerdà, cònjuges difunts) i Francesca Espasa Alsina, donzella (filla de Miquel Espasa, pagès de Vilanova de Prades, i Maria Alsina, cònjuges vivents).

Primerament Domènec (“Domingo”) Bonet, pagès de Prades, germà del dit Pau, en paga i satisfacció de tots els drets (legítimes paterna i materna, part de creix i altres) que pertoquin a aquest dels béns que avui són de dit Domingo i foren propis dels seus difunts pares, atorga a dit Pau: tota aquella peça de terra d’uns dos jornals d’extensió que té i posseeix al terme de Prades i en la partida dita el Cap del Pla (la qual limita a l’est amb Maria “Pont” vídua, al sud amb Guillem Montserrat, a l’oest amb Ramon Jaucet menor, i al nord amb Francesc Noguer), i de altra part diverses peces de roba. Pau Bonet, per la seva banda, es dota amb 150 lliures que diu tenir entre cabals, robes i diners, procedents de la seva pròpia indústria i treball. A més Florentina vídua de Joan Roig, fuster de Prades, tia de Pau Bonet, per després de seguit el seu òbit li fa donació entre vius de tota aquella casa que té al carrer Major de Prades (la qual limita a l’est amb Josep Roca, al sud i ponent amb Josep Roig, i al nord amb el carrer Major), la qual puguin habitar dit donatari i família en companyia de dita donadora, amb pacte emperò que dit Bonet degui encarregar-se de tot aquell censal de preu cinquanta lliures i pensió una lliura i deu sous que tots els anys la dita casa presta a Josep Jardí, de Tivissa, i amb porrata d’ara endavant deguda a dita Florentina vídua.

D’altra banda, els dits cònjuges Espasa Alsina, pares de la contraent, en paga i satisfacció també de tots els seus drets, atorguen a aquesta vuitanta lliures barceloneses, pagadores de la forma següent: vint lliures el proper dia de Nadal, i les restants en quatre iguals pagues i quatre anys; igualment li prometen donar diverses peces de roba el dia de les esposalles, amb pacte que si mor sense descendència només pugui disposar de quaranta lliures, i les restants quaranta, a més de la roba tal com es trobarà, les hagi de tornar als donadors. Pau Bonet, per la seva banda, li fa de creix la quantitat de deu lliures, que passarà als fills en cas de tenir-ne. També és pactat entre dites parts que la fórmula d’herència sigui la de fills per fills i filles per filles, i fills per fills i filles per filles d’aquest seran preferits al de qualsevol altre matrimoni.

Actuen com a testimonis Pere-Josep Pàmies i Joan Casals, pagesos de Prades. Domingo i Pau Bonet signen de la seva pròpia mà, mentre que pels demés ho fa el darrer dels suara esmentats testimonis.

FONT. AHT: FN de Reus, capsa 527 : Hortet i Oliver, Joan Pau : Manual 1761-1762, full 165; català.