1755 Salvador Joanpere venda peça de terra a Francesc Oller

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 18 de maig 1755. VENDA TERRA. Salvador Joanpere, pagès de Prades, ven a Francesc Oller, del mateix ofici i veïnat, tota aquella peça de terra de vinya i erma, d’uns tres jornals d’extensió, que té i posseeix al terme de Prades, partida dita del Segalàs (la qual limita a l’est amb el camí de l’Estopà, al sud amb Baptista Juncosa, a l’oest amb Ramon Jaucet, i al nord amb Onofre Besora, tots pagesos de dita vila), pel preu de 12 lliures barceloneses, a condició que el comprador creï i li vengui un censal del mateix preu. Són testimonis Pau Alsamora i Bonaventura Anglès, pagesos de Prades. Acompanya aquest document el corresponent a l’esmentada creació i venda (a carta de gràcia de redimir) de censal, la pensió anual del qual s’estipula en set sous i dos diners, pagadors cada primer de gener.

FONT. AHT: FN de Reus, capsa 524 : Hortet i Oliver, Joan Pau : Manual 1754-1756, full 46; castellà.