1755 Certificació Verbal contra Mateu Llobregat

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 20 de maig 1755. JUDICI VERBAL. Certificació feta per Francesc Meyà i Lloses, notari públic de Cornudella i escrivà de la Cort del Batlle de Prades, d’un verbal iniciat el 22 de novembre de 1754 en què Emanuel Toda, pagès de Cornudella, en qualitat d’apoderat del llicenciat lleidatà Pere-Joan Torres, reclama que Mateu Llobregat, pagès de Prades, sigui condemnat en haver-li de pagar un total de 28 lliures pel pagaments de vuit pensions (des de 1743 a 1750) d’aquell censal de preu 70 lliures i pensió tres lliures i deu sous que correspon a una causa pia fundada a Prades pel reverent Pere Miró, i que reclama al·legant que pertanyen al seu principal (dit Torres) per acord consignat pel reverent Jacint Roig, prevere i rector de Prades i administrador de dita causa pia, el dia 15 de maig de 1751.

El document inclou diverses transcripcions, com la procuració feta a Emanuel Toda, la consigna del prevere Roig a Pere-Joan Torres, en què s’especifiquen les rendes de la referida causa pia, per un total de 134 lliures i 12 sous, segons el següent repartiment: 85 lliures la Universitat de Prades, 28 lliures Mateu Llobregat, 12 lliures Marià Ferris, i 9 lliures 12 sous Pau Bonet; en segon lloc un certificat de pagaments extret pel notari d’aquests autos del llibre intitulat “Causa Pia del Reverent Pere Miró prevere, Administrado, lo rector y parent mes prop, pera estudiants de llinatge”, custodiat a l’Arxiu o Armari de la Parroquial Iglesia de Prades; i per últim la comunicació de 30 d’octubre de 1755 d’Emanuel Toda al batlle de Prades en què el primer argumenta i justifica la demanda que fa contra Mateu Llobregat, fill i hereu del difunt Onofre Llobregat, que era qui corresponia l’abans esmentat censal a la suara esmentada causa pia.

El document acaba amb l’ordre del batlle de Prades al notari de la causa verbal per a que tramiti l’examen i jurament dels testimonis (en aquest document no mencionats) i que s’intimi i notifiqui a Mateu Llobregat aquesta provisió, cosa que consta es fa en data 31 d’octubre de 1755 de mans de Domènec Dilla, nunci de Cornudella, a Margarida, muller de dit Llobregat.

FONT. ACP : Fons Pascó : Cort del Batlle de Prades (Plec de Processos) : “El legítimo apoderado de Pedro Juan Torres, licenciado de la ciudad de Lérida,  contra Matheo Llobregat, labrador de la villa de Prades”; castellà.


DOCUMENT RELACIONAT (ENLLAÇ) : 1755 Certificació verbal contra Marià Ferris pare i fill