1755 Certificació verbal contra Marià Ferris pare i fill

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 20 de maig 1755. JUDICI VERBAL. Certificació feta per Francesc Meyà i Lloses, notari públic de Cornudella i escrivà de la Cort del Batlle de Prades, d’un verbal datat el 22 de novembre de 1754 en què Emanuel Toda, pagès de Cornudella, en qualitat d’apoderat del llicenciat lleidatà Pere-Joan Torres, reclama que Marià Ferris, pagès de Prades, sigui condemnat en haver-li de pagar un total de 12 lliures pel pagaments de vuit pensions de censal (des de 1743 a 1750) corresponents a una causa pia fundada a Prades pel reverent Pere Miró, i que reclama al·legant que pertanyen al seu principal (dit Torres) per acord consignat pel reverent Jacint Roig, prevere i rector de Prades i administrador de dita causa pia, el dia 15 de maig de 1751. Dit Marià Ferris respon a la demanda demanant que siguin mostrats els corresponents títols, i Joan-Baptista Casals, batlle de Prades, concedeix quinze dies a dit Toda, procurador, un termini de quinze dies per a mostrar-los. Aquest verbal està relacionat amb d’altres reclamacions contra veïns de Prades relacionades amb eventuals deutes vinculats a l’esmentada causa pia, en concret contra Mateu Llobregat i possiblement també contra Pau Bonet, tot i que el verbal que afectaria aquest darrer el desconeixem.

FONT. ACP : Fons Pascó : Cort del Batlle de Prades (Plec de Processos) : “El Procurador de Pedro Juan Torres de Lérida contra Mariano Ferris mayor y Mariano Ferris menor, padre e hijo, labradores de la villa de Prades”; escrivà: Meyà i Lloses, Francesc; castellà.


DOCUMENT RELACIONAT (ENLLAÇ): 1755 Certificació Verbal contra Mateu Llobregat