1754 Universitat de Prades arrendament drets de la Fira

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 25 de setembre 1754. ARRENDAMENT PÚBLIC. Els regidors de Prades Bonaventura Anglès, Ramon Oliver, Joan Jaucet i Magí Roig, reunits a la Casa de la Universitat de la present vila, en dit nom i pel temps de tres anys, de 1757 a 1759, arrenden els drets de la Fira de Prades, per 1.350 lliures, com a major postor en encant públic, i d’acord amb la tabba en aquest document reproduïda, a Pere-Joan Oliver major, aromatari de la Selva del Camp, i en presència i consentiment de Joan-Baptista Casals, batlle de Prades, i amb el jurament de Gaetà Larrosa, nunci i jurat de Prades, en relació al seguiment del procés dut a terme. D’entre les condicions de la tabba destaquen: que el preu de dit arrendament ha de servir per a pagar aquelles pensions o alliberar d’aquells censals al Comú de la vila que decideixin els seus regidors; que l’arrendatari haurà de pagar en diners al comptat en el moment de la signatura de l’acte d’arrendament; que l’arrendatari s’haurà de fer càrrec del pagament que dit arrendament ha de fer al Reial Cadastre (15 lliures, 19 sous i 3 diners per terçó, a més de sis lliures d’espelmes blanques cada any), així com també els emoluments del notari; també s’estipulen diversos preus que en cada cas podrà cobrar l’arrendatari (dos sous per dobla en les cavalcadures, tret aquella gent que n’està exempta; quatre sous per cap en els bovins, es venguin o no; en la resta de mercaderies, sis diners per lliura); i fins i tot es contempla el cas que per algun motiu com guerres, pesta, contagi o altre infortuni s’hagués d’anul•lar o suspendre la fira, l’arrendatari tindria dret a allargar l’arrendament en proporció al temps perdut. Com a principals i avaladors per part del Comú hom assenyala a Bonaventura Anglès [jove], Baptista Anglès, Joan Bonet i Josep Roig. Són testimonis Bernat Pi, apotecari, i Joan Pibernat, pagès, ambdós de Prades. Tant regidors, batlle, com avaladors signen personalment, tret de Ramon Oliver, per qui ho fa un dels testimonis.

FONT. AHT: FN de Reus, capsa 524 : Hortet i Oliver, Joan Pau : Manual 1754-1756, full 114; llatí i català (tabba).


TRANSCRIPCIÓ DE LA TABBA

"Totom y qualsevol persona que vulla entendrer en arrendar lo dret de la fira y pes de canem de la vila de Prades, per son espay y termini de tres añs, que tindrà son principi lo die y festa de Sant Bartomeu del any mil set cents cinquanta set y finirà en lo any mil set cents cinquanta nou, tots inclusive, dia vint y vuit de agost, digue qui dir hi voldrà, que al més donant se lliurarà, en los pactes següents y avall escrits.

Primo. Sapia lo arrendatari que serà que lo preu oferirà donar de dit arrendament hage de servir per a pagar pencions y quitar censals que fa dit Comú, aquells emperò que destinaràn dits Regidors.

Item. Sapia dit arrendatari que serà que tinga obligació de donàr en diners contans tot lo preu del dit arrendament lo dia de la firma del acte del arrendament a la persona o personas que dits Srs. Regidors destinaràn, cobrant apoca de la entrega o de haverlas aplicadas al destino o destinos faran.

Item. Sapia lo arrendatari que serà que tinga obligació de pagar lo Real Catastro que da fit arrendament, que són quinze lliuras, dinou sous y tres diners per terçó, dich quinze lliuras, dinou sous y tres diners, y sis lliuras de velas blanques quiscun any, pagadoras lo primer die del mes de octubre, y tot lo contengut en este Capitol degue esser a mes del preu oferirà donar del arrendament.

Item. Sapia dit arrendatari que serà tinga obligació de pagar a mes del preu donarà del arrendament sis lliurs quiscun any, ço es tres lliuras al Regido acistirà al taulell, y tres lliuras per dos homens que la vila te de llogar per estar als portals.

Item. Sapia dit arrendatari que serà que no pugue cobrar sinó que dos sous per dobla, tant qui compra com qui vendrà, de tota especie de cavalcaduras, exceptuat tots aquells que tenen franquesa Real y tots aquells que de dret civil o municipal no poden obligarlos a ferlos pagar, y de las demés mercaderias no poden cobrar sinó és sis diners per lliura.

Item. Sapia dit arrendatari que serà que de la Bovina no pugue cobrar sino és quatre sous per cap tant si ven com sino ven, emperò sols del Dueño y no de aquell tal vegada comprarà, ab lo ben entès que dita Bovina degue esser de un any en amunt.

Item. Sapia que dega pagar lo salari del acte al notari, y entregarlo fet y tret a la vila, y pagat a sas costas, y la vila li farà ver y tenir dit arrendament dels emoluments de dit Comú.

Item. Sapia dit arrendatari que serà que si se esdevindrà que per guerras, pesta, contagi y altre fortuyt o impensat cas que no hi hagues fira, se hage de allargàr lo temps a proporció del que no hi haurà fira.

Item. Sapia lo arrendatari que respecte de estar la present Universitat en pretenció de lograr de Sa Magestad un quinze per pagar los acreadors, que sien lo intermedi del dit arrendament o despues de lliurat, se logràs dita pretenció o esperansa de lograrse, que en tal cas sola requisició o paraula dels Regidors dega lo tal arrendatari entregar de comtáns luego als Regidors la quantitat que diran se oferesca per la tal gràcia, Decret y sos dependents, prenentli en comte o defalcantli del preu oferirà del dit arrendament, de la qual quantitat se lin firmarà àpoca; y esta quantitat se retinga del preu de dit arrendament."