1754 Declaració sobre requisició a Joan-Baptista Casals per impagament censal

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 7 de març 1754. DECLARACIÓ. Josep Brunet, nunci jurat de la Cúria de Prades, compareix davant l’escrivà i testimonis i fa relació de com, a instància de Joan Calderó, Pau Roig (fill i hereu d’Onofre Roig), Domènec Bonet (fill i hereu de Josep Bonet), Bonaventura Oliver, Ramon Oliver, Ambròs Jaucet, Joan-Baptista Anglès, Felip Gras i Joan Jaucet, tots de la mateixa vila, presentà a Joan-Baptista Casals, pagès de la mateixa, una requisició reclamant-li la lluïció d’un censal venut i creat com a Principals per dit Casals, juntament amb el difunt Gabriel Calderó, el dia onze d’octubre de 1749 en favor de l’abadessa i monestir de monges de Nostra Senyora de la Serra de la vila de Montblanc, i del qual eren fiadors Baptista Anglès, Felip Gras i Onofre Roig, el qual censal havia de socórrer les necessitats de la Universitat de Prades. Expliquen els requeridors que per no perjudicar dits principals consignaren igual quantitat dels productes o preus de l’arrendament del pou de gel a fi d’extingir l’esmentat censal, però que dit Casals distragué els diners (que li foren lliurats segons consta als comptes en data 31 de gener de 1753) en algun altre afer i ara les pensions del mateix podrien recaure sobre els seus avaladors, per la qual cosa li reclamen l’immediat lluïsme de dit censal i en pagui les pensions degudes. Són testimonis Bonaventura Anglès i Josep Anglès, pare i i fill, pagesos de Prades, constant la signatura del primer. El nunci jurat també fa constar que informat dit Casals de la requisició al propi domicili, situat a la Plaça Major de Prades, es comprometé a signar àpoca de la rebuda de dits diners, i a extingir el dit censal, tot i que “dentro un término competente” no especificat, compromisos que demanà constessin en acta. Consta signatura de dit Casals.

FONT. AHT: FN de Reus, capsa 524 : Hortet i Oliver, Joan Pau : Manual 1752-1754, full 35; castellà.