1753 Cort del Batlle de Prades venda terra a Francesc Febrer

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 9 de març 1753. VENDA TERRA. Gaetà Larrosa, pregoner i nunci jurat de Prades, en nom de la cort del Batlle de dita vila, ven a Francesc (“Francisco”) Febrer, fadrí pagès de la mateixa, com a major postor en la subhasta pública efectuada tota aquella peça de terra, d’un dos jornals de llaurada d’extensió, situada a la partida del Cap del Pla d’aquest mateix terme, pel preu de 18 lliures barceloneses; la qual terra havia format part de l’heretat i béns de Joan Parrot, pagès de Prades, als quals el seu fill i hereu Francisco Parrot hi havia renunciat en favor de la Cort del Batlle de Prades. Aquesta peça de terra afronta a l’est amb la roca de Pere Roig, al sud amb terres de Bernat Conesa i de Pere Roig, a ponent amb el camí del Camp, i al nord amb terres de la Reverent Comunitat de dita vila que abans foren de Joseph Roca. Aquesta heretat i béns havien format part de la causa verbal de 1751 iniciada per Joan Febrer, prevere i beneficiat de Prades, en nom de la Reverent Comunitat de la seva parroquial església, que reclamava a dit Francisco Parrot el pagament d’uns censals i pensions degudes relacionades amb dita heretat i béns. Són testimonis Josep Lladó i Ambròs Jaucet, el primer dels quals signa per dit Larrosa que diu no sap escriure.

Escriptura dins el procés seguit a la Cort del Batlle de Prades sota el títol “El Procurador de la Reverent Comunitat de Preveres de la vila de Prades contra Francisco Parrot, labrador de dicha villa” (1751). L’escrivent que hi segueix el procés és Francesc Meyà i Lloses, notari públic de Cornudella.

FONT. ACP : Fons Pascó : Cort del Batlle de Prades (Plec de Processos) :  castellà i català (tabba)].