1726 Súplica del marmessor del difunt Pere-Ramon Ferris

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 15 i 16 de febrer 1726. PROCÉS. Súplica de Marià Abelló, pagès de Prades, com a curador testamentari dels béns i les persones dels pupils, fills i hereus del difunt Pere-Ramon Ferris, pagès del mateix lloc, sol·licitant a Joan Conesa, batlle de dita vila, que davant els deutes de l’heretat de aquest, i destacant en concret 36 lliures de pensions d’un censal que es presta a la pubilla del difunt Baptista Pons, se l’autoritzi a posar a la venda en encant públic una peça de terra plantada de castanyers que dita heretat té en dit terme, a la partida de Benages. A fi de pronunciar-se al respecte, s’incorporen la certificació per Rafel Bonet, prevere de la parròquia de Prades, del testament fet en data 24/5/1706 per Pere-Ramon Ferris, en què aquest designava com a marmessors del mateix i eventuals curadors dels seus pupils, fills i descendents a la seva pròpia muller, Helena, avui difunta, i al dit Marià Abelló (del qual consten com a testimonis Anton Casals “dit Cosme” i Jaume Germà menor de dies, sastre, ambdós veïns de Prades). També es pren testimoni a Pere Olivé, d’uns 45 anys, i Josep Mosté, d’uns 40, ambdós pagesos de Prades, en què assenyalen la veritat de tot allò exposat pel dit curador. Havent fet tots aquests tràmits, el batlle autoritza la demanda.

FONT. ACP: Fons Pascó; Cort del Batlle de Prades; Plec de Processos; llatí i català (transcripcions).