1701 Vídua de Domènech venda terra al reverent Gras

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 4 de març 1701. VENDA TERRA. Maria Àngela, vídua del difunt Mateu Domènech, pagès de Prades, en tant que usufructuària dels béns d’aquest, i com a legítima procuradora del mateix juntament amb Mateu Domènech, cirurgià, fill dels dits cònjuges (com consta en poder d’Antoni Riera, notari de Barcelona, en data 20 de novembre de 1687, del qual donen fe Jaume Anglès i la seva muller Engràcia, pagesos de Prades), venen al reverent Felip Gras, prevere i beneficiat de la parroquial església de Prades, present, a títol particular, part d’aquella heretat plantada de castanyers que tenen i posseeixen al terme de Prades i a la partida dita de Montagudell, la qual part ara venuda abasta uns tres jornals de tinguda, afrontant a l’est amb Rafael Bonet i Pere Febrer, a l’oest amb Pere Sobirosa, Onofre Llobregat i els hereus del difunt Pere Pradell, al sud amb la resta de la part ara venuda, i al nord amb el barranc. El preu d’aquesta venda és de seixanta lliures barceloneses. Com que Engràcia renuncia al benefici de la minoria d’edat podem saber que tenia més de 22 anys però menys de 25. Són testimonis Pere Gras major i Pere Gras menor, els dos ferrers de Prades. S’adjunta àpoca pel pagament d’onze lliures pagades amb moneda i al comptat, i en què s’explica que les restants 49 lliures seran pagades en la forma següent: 22 lliures el proper dia de sant Marc, i 27 lliures del dit dia a un any.

FONT. AHT : FN de Prades : Dos, Jaume : Manual 1700-1702, full 15; llatí.