1700 Encarregament censal Belli a Montserrat

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 17 de gener 1700. ENCARREGAMENT CENSAL. Nicolau Belli, espardenyer de Prades, atenent al fet que Guillem Montserrat, ferrer de la mateixa vila, li vengué un corral (“ovile”) situat a la vila de Prades, al carrer dit d’en Coll, que afronta per davant amb dit carrer, pel darrera amb un pati a Sant Martí, pel costat est amb dit venedor, Joan Torrell, Jaume Lleberia i Francesc Juncosa, i al costat d’occident amb el pupil Oliver, pel preu de 120 lliures barceloneses. Atenent també al fet que dit Guillem Montserrat li ha fet aquesta venda amb pacte i condició que per dit preu de venda Nicolau Belli haurà d’encarregar-se de tot aquell censal mort ja creat de consemblant preu i altres tants sous de pensió anual que dit Montserrat feia i prestava en favor de Joan Jauset, pagès de Prades (venda i encàrrec que consten en poder de Pere Gay, notari de Reus en data 18 de setembre de 1695), i que dit Jauset vengué a la Reverent Comunitat de Preveres de la Selva del Camp. I amb el desig d’esmenar algun error en l’aplicació dels dits pactes, Nicolau Belli de grat s’encarrega de l’esmentat censal i promet a dits Montserrat i dita Reverent Comunitat de la Selva que pagarà a aquesta les seves pensions anuals cada dia 22 de març, i que deixarà aquell indemne de dit pagament. Genèricament Nicolau Belli obliga tots els seus béns, però a títol de precari hipoteca l’esmentat corral. Són testimonis Anton Casals i Pere-Joan Juncosa, pagesos de Prades.

FONT. AHT : FN de Prades : Dos, Jaume : Manual 1700-1702, full 3 ; llatí. 

ANOTACIÓ: Caldria repassar la traducció.