1690 Debitori d’Onofre Aixalà i fill a pagesos de Prades

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 23 de gener 1690. DEBITORI. Onofre Exalà major i Onofre Exalà menor, pare i fill, pagesos de Prades, atenent al fet que Andreu Roca i Jaume Alsamora, del mateix ofici i veïnat, com a tinents de béns que foren de dit Onofre Exalà major, han estat condemnats per sentència del batlle d’Ulldemolins a pagar determinades quantitats a Josep Anglès, també pagès de Prades, i com dit Onofre Exalà està d’evicció als dits Roca i Alsamora, desitjant com és de justícia treure aquells indemnes, es compromet a pagar-los les quantitats a que han estat condemnats, així com les corresponents costes, i per complir amb dit compromís obliguen especialment i en nom de precari els sembrats o esplets del blat que aquell present any tenen sembrats als trossos de la Catalana i del coll de l’Ermita, i generalment tots els seus béns mobles.

Són testimonis Rafel Bonet i Ramon Jauset, ambdós pagesos de Prades.

FONT. AHT : FN de Prades : Domènech, Pere : Manual 1690-1692; català.


TRANSCRIPCIÓ

DEBITORI. Die 23 januari, anno a nativitate domini 1690 in villa Pratarum.

Los honorables Onofre Exalà major y Onofre Exalà menor, pare y fill, pagesos de la villa de Prades, Archabisbat der Tarragona, attenent y considerant que Andreu Roca y Jaume Alsamora, pagesos de dita vila, com ha tenint béns que foren de ell dit Onofre Exalà major són estats condemnats per lo Magnífich batlle de la vila de Ulldemolins en haver de pagar a Joseph Anglès, pagès de la mateixa vila de Prades, les quantitats contengudas en la Sentència per dit Magnífich Batlle feta per les causes y rahons en aquella contengudes, y com dit Exalà estiga de evictió als dits Andreu Roca y Jaume Alsamora, y desitjant traurer indemnes, com és just, als dits Roca y Alsamora de haver de pagar dites respectives quantitats, per tant: De son grat confesa y en veritat reconex deurer y voler pagar als dits Andreu Roca, present, y a Jaume Alsamora, encara que absent, tot lo que ells són estat condemnats a pagr en dita sentència a dit Joseph Anglès tant del deute principal com també dels gastos fets en la Causa de dita Sentència. E per ço attényer y cumplir dits Exalans ne obliguen especialment y en nom de precari los sembrats o los esplets del blat que lo present any tenen sembrats al tros de la Cathalana y a tros del coll de la hermita, y generalmet tots y sengles béns seus y de quiscú de ells a soles, mobles haguts y per haber, ab totas renunciacions y ab jurament llargament.

Testes sunt Raphael Bonet et Raimundus Jauset, ambo agricola villa de Prades.