1684 testimonis sobre reclamació a Vallverdú

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 30 de setembre 1684. DECLARACIÓ. Joan Juncosa major de dies i Pere Oliver, pagesos de Prades, mitjançant jurament prestat davant Pere-Pau Noguer, batlle d’aquesta, declaren que l’anterior dia 2 de maig, trobant-se ells dits testimonis (dit Juncosa com a batlle que aleshores era d’aquesta vila, i dit Oliver), en ocasió que Josep Calderó major, Francesc Calderó i Mariagna vídua de Joan Pujol, estaven donant compte de l’inventari dels béns del difunt Pere-Joan Vallverdú, els quals tenia carregats en pura comanda el dit difunt Joan Pujol a Jaume Vallverdú, fill i hereu d’aquell, i a Joan Vallverdú, també fill d’aquell, allí presents, i que després de definir el compte els curadors de Joan Pujol feren demanda al dit Jaume Vallverdú, en tant que hereu citat del difunt Pere-Joan Vallverdú, de la despesa que un temps abans va fer Joan Pujol a dues germanes del dit Jaume Vallverdú, també filles del difunt Pere-Joan Vallverdú, i que dit Jaume Vallverdú volia que el seu germà Joan pagues la meitat de la despesa de les seves esmentades germanes, a la qual cosa dit Joan digué que en tant que hereu tenia obligació de pagar la dita despesa, i que sobre dita qüestió ell, dit batlle, necessitava temps per consultar-ho amb el seu assessor, el qual li aconsellà que el condemnés a pagar aquella despesa per ser i demostrar-se hereu del dit difunt. Són testimonis Pau Bonet i Pere Monter menor, pagesos de Prades.

FONT. AHT : FN de Prades : Domènech, Pere : Manual 1684-1686; català.