1684 Arrendament revenderia a Mateu Noguer

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 28 de febrer 1684. ARRENDAMENT PÚBLIC. Josep Calderó, Rafel Bonet i Isidre Viles, el corrent any 1684 jurats de Prades, pel temps i espai de tres anys que comencen a comptar el proppassat dia o festa de Sant Mateu apòstol, arrenden a Mateu Noguer, pagès de la mateixa vila, com a més oferidor en l’encant públic, l’arrendament de la seva revenderia, amb diversos pactes i condicions: en primer lloc, que dit arrendatari hagi de tenir sempre la botiga abastida de diversos productes, dels quals en fa relació, tals com diverses espècies de peixos (abadejo, tonyina, arengada, congre ...), arròs, sal, espècies, pólvora, perdigons, bales, paper, fesols, sabó, alls, formatge ... “y tot allò que sia convenient y aspecte vendrer a dita revenderia, tot bo y rebedor” a coneguda dels mostassàs (“mostesaps”) de la vila i sota les seves ordinacions, i al preu que ho venguin els revenedors “forçals” de Montblanc; i que sempre que els dit mostassàs li ho demanin, tingui obligació d’acreditar (“portar fe autentica”) els al·ludits preus de Montblanc. Aquest arrendament, per tot el dit temps, és de cinquanta lliures moneda barcelonesa. El responsable de la subhasta pública realitzada a Prades és Francesc Jover, nunci i pregoner de la dita vila. Per major seguretat, dit arrendatari posa com a fidejussors i principals pagadors a Dídac Salvador, Pau Cabrer, Joan Pibernat, Pere Monter menor de dies, tots pagesos de Prades, i a Joan Quaderch, serrador, també de la mateixa vila, tots ells presents i acceptants, i que juntament amb l’arrendatari juren complir amb tots els pactes i condicions. Són testimonis Joan Baltasar, teixidor de lli, i Ramon Besora, pagès, tots ells també de Prades.

FONT. AHT : FN de Prades : Domènech, Pere : Manual 1684-1686; català.