1683 Arrendament del quinzè a Rafel Bonet

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 31 de maig 1683. ARRENDAMENT PÚBLIC. Els magistrats Josep Roig, Gabriel Oliver i Bernat Conesa, el corrent any 1683 jurats de la vila de Prades, arrenden per temps de dos anys i dues collites (des d’aquesta data fins la mateixa de 1685) a Rafel Bonet, pagès de Prades, el quinzè o imposició que la Universitat de dita vila té imposat al blat, ordi i civada que es collirà dins aquest terme i també al que es collirà fora de dit terme, tret que en aquest ja hi hagi aquesta imposició. El preu de dit arrendament és de 1610 lliures moneda barcelonesa, franques per a dita universitat, a raó de 805 lliures anuals, pagadores cada un any al 25 d’abril. Per complir amb el dit arrendament els dits jurats obliguen els béns mobles de la dita vila, i el dit Rafel Bonet accepta les condicions, i per major seguretat posa com a fermances i principals pagadors a Miquel Macip, Josep Montaner i Pau Bonet, tot pagesos de Prades. Són testimonis Pere Sàpiens i Onofre Exalà, els dos de Prades. A continuació, i formalment en un altre acte, dits jurats reconeixen haver rebut de dit Rafel Bonet deu lliures en diners al comptat, a compte del preu del dit arrendament. A aquests actes segueixen uns altres (per als quals n’hem fet una altra entrada) en què dits jurats assignen a la Reverent Comunitat de Preveres de Reus, amb les quals tenen un deute, 435 lliures de les degudes per dit Bonet com a part del seu arrendament, acord que es comunica a aquest, que no hi posa cap objecció.

FONT. AHT : FN de Prades, llibre 1 : Domènech, Pere : Manual 1681-1683; català.