1681 Venda pati cònjuges Roig Calderó a Montaner

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 13 de juny 1681. VENDA PATI. Magí Roig major de dies, pagès de Prades, com a usufructuari dels béns dotals de llur muller Caterina Calderó, i dita Caterina com a propietària i hereva universal dels béns que foren del seu difunt pare Onofre Calderó, pagès de Prades, com de dita donació universal consta en el darrer testament d’aquest (en poder del rector de dita vila, i datat el dia primer de gener de 1666) venen a Josep Montaner, pagès de dita vila, present, pel preu de vint lliures, tot aquell pati de casa que dits cònjuges tenen i posseeixen al carrer dit de la Peixera Nova, el qual pati afronta a l’est amb dit carrer, al sud amb dit comprador, a ponent amb Joan Oliver, i al nord amb Cristòfol Oller; el qual pati està subjecte al benefici sota invocació de sant Llorenç, fundat a la parroquial església de Prades, amb lluïsme, fadiga i directa senyoria, i a cens de dos sous i tres diners. Són testimonis Rafael Abelló i Pere-Joan Anglès, ambdós pagesos de Prades. El manual conté una versió més resumida, en català, del document, i una més extensa en llatí.

FONT. AHT : FN de Prades, llibre 1 : Domènech, Pere : Manual 1681-1683; llatí i català (resum).