1773 Jaume Monteis creació i venda censal a beneficiats de Prades

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 27 de juliol 1773. VENDA CENSAL. Jaume Monteis, mestre de cases domiciliat a Prades, per expedició dels seus negocis originalment crea i ven als reverents Joan Conesa, Pau Casals, Joan Febrer i Francesc Gras, preveres i beneficiats de la parroquial església de dita vila de Prades, en utilitat i profit de llur Reverent Comunitat (i de diners resultants de dues fundacions fetes amb escriptura en poder d’aquest mateix notari el 9 de novembre de 1772, l’una feta pels cònjuges Josep i Maria Clara Casals, i l’altra per Joan Gual, també de la mateixa vila), un censal de preu trenta lliures i pensió 18 sous anuals, de les quals acusa rebut, prometent fer-los tenir i valer dit censal fins que aquest sigui redimit i tret, i per al qual compliment obliga especialment i en nom de precari aquella casa que té i posseeix al carrer del Pont de dita vila. Són testimonis Bonaventura Oliver, apotecari, i Joan Salvat, pagès, ambdós veïns de Prades. L’atorgant signa de pròpia mà.

FONT. AHT : FN d'Ulldemolins : Alba i Molins, Salvador : Manual 1773, full 163; castellà.