1769 Comunitat Preveres Prades venda peça de terra a Oller

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 26 de febrer 1769. VENDA TERRA. Jacint Roig, prevere i rector de la parroquial església de Prades, junt a Joan Conesa, Pau Casals i Francesc Gras, preveres i beneficiats, a més del reverent Joan Febrer, aquest absent, en nom de la Reverent Comunitat de Rector i Preveres de l’Església Parroquial de la vila de Prades, atenent al fet que l’any 1740 els llavors membres de la dita Reverent Comunitat prometeren però no compliren signar a Francesc Ollé auto de venda pel preu de 210 lliures moneda barcelonesa, tot i que aquest sí que consta pagà les pensions de dos diferents censals dels quals prometé encarregar-se per part de l’esmentat preu, venen i amb títol de venda concedeixen a Francesc Ollé, pel preu de 210 lliures, tota aquella peça de terra part en el terme de Prades i part en el terme de la Febró, en la partida dita del Cap del Pla, de dimensió d’uns quaranta jornals, que pertany a l’esmentada Comunitat per haver-li estat venuda, juntament amb la resta de béns de Francesc Ollé amb auto en poder de l’Escrivania Comuna de Prades en data 24 de maig de 1740. El preu d’aquesta venda, per voluntat dels venedors, se la reté Francesc Oller comprador: cent vint lliures per les mateixes que dels expressats béns venuts pertanyien a Florentina Voltó muller del dit Oller, pel seu dot, i noranta lliures per a que amb elles el comprador pagui anualment dos distints censals, de 50 i 40 lliures, a favor respectivament de dita Reverent Comunitat i de la Confraria de Santa Florentina, prometent estar-li d’evicció únicament per les dites noranta lliures provinents dels esmentats dos censals. Són testimonis Mateu Casals, pagès, i Domingo Alabart, sastre, ambdós de Prades. Tots els atorgants signen de pròpia mà. Aquesta escriptura fou inscrita al manual 1769, full 124 revers, del Registre d’Hipoteques de Montblanc. Anotem el fet que la llengua emprada en el resum d’aquest acte en el RHM és la catalana, essent escrivent d’aquest el notari Rafael de Ribes i Calbet.

FONT. AHT: FN d'Ulldemolins :  Alba i Molins, Salvador : Manual 1769, full 28 revers; castellà.