1762 Capítols matrimonials Joan Gual Juncosa amb Maria Espasa Noguer

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 29 d’agost 1762. CAPÍTOLS MATRIMONIALS. Per i entre Joan Gual Juncosa, jove pagès de Prades (fill de Francesc Gual i d’Isabel Juncosa, cònjuges de dita vila, vivents) i Maria Espasa Noguer, donzella (filla d’Anton Espasa, pagès vivint, i de Caterina Noguer, difunta, cònjuges de Prades).

Els pares del contraent, Joan Gual, nomenen aquest hereu universal, però reservant-se el ple i íntegre usdefruit de l’herència, i acollint a la casa i comprometent-se al manteniment dels esdevenidors cònjuges i llurs descendents.

Anton Espasa, pare de la contraent, dóna a aquesta 150 lliures barceloneses, a pagar en cinc anys amb cinc iguals pagues, a més de robes lliuradores el dia de l’enllaç.

Els pares de Joan Gual fan a Maria Espasa contraent la quantitat de 20 lliures per creix o augment de dot, associant-la també a totes compres i millores que durant el matrimoni tinguin lloc.

S’explicita la preferència pels fills del present matrimoni en relació a l’heretat dels béns, i el caràcter de primogenitura i prelació masculina.

Són testimonis Bonaventura Oliver, apotecari de Prades, i Joan Jauset, pagès de la mateixa vila.

FONT. AHT: FN Reus, capsa 527 : Hortet i Oliver, Joan Pau : Manual 1761-1762, full 121/1762; català.