1757 Tutors de Pere-Joan Anglès venda terra a Jaume i Josep Aixalà

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 27 d’agost 1757. VENDA TERRA. El reverent Francesc Oms, prevere i rector de Capafonts, i Maria-Anna Anglès, vídua de Tomàs Borràs, pagès de Prades, en tant que tutors i curadors, juntament amb Pere-Josep Pàmies, ferrer, del pupil Pere-Joan Anglès, fill de Josep Anglès, també de Prades, assignats per dit Josep Anglès en els darrers codicils del darrer testament fet per aquest el 28 d’agost de 1752, en poder de Francesc Meyà, notari de Cornudella; atenent i considerant que l’heretat del dit pupil està subjecta a la prestació d’un censal mort ja creat de preu i propietat cent lliures i anual pensió tres lliures (en virtut de la Reial Reducció)que cada dia 7 de gener fa i presta al reverent Francesc Lletget, prevere i rector del Vilosell (“Velusell”), en nom de la Rectoria del dit lloc, i del qual censal s’estan devent al dit reverent rector 133 lliures, per la qual exacció i cobrança dit rector exigia considerables costes, i tanmateix reconeixent el caràcter just del dit crèdit però alhora trobant-se que l’heretat de l’esmentat pupil no disposava de prou recursos per fer front a aquest deute, suplicaren al batlle de la vila de Prades els donés llicència per a vendre en pública subhasta, perpètuament, la peça de terra més avall descrita, i de dita venda pagar les pensions degudes, petició acceptada pel dit batlle com consta en auto de la Cort de Prades en data 16 de setembre de 1754, i feta la provisió el dia 10 de novembre del mateix any; i feta la corresponent subhasta foren principals postors Jaume i Josep Aixalà, pare i fill, pagesos de Prades, pel preu de 170 lliures barceloneses. Per això, per tal de descarregar al dit pupil Anglès i els seus béns de la prestació de l’esmentat censal, i per pagar i satisfer al dit rector del Vilosell setanta lliures a compte del deute degut, venen als dits Aixalà, pare i fill, pel preu de 170 lliures, tota aquella peça de terra campa, de tinguda uns tres jornals de llaurada, situada al terme de Prades i a la partida dita els Clots; la qual peça de terra afronta a l’est amb Joan-Baptista Anglès, al sud amb la sèquia que baixa dels Perers, a ponent amb Josep Anglès, i al nord amb Francesc Conesa, tots ells veïns de Prades. Del dit preu, el comprador es retindrà cent lliures a fi i efecte d’encarregar-se de l’abans esmentat censal de preu cent lliures, i retindran també les restants setanta lliures a fi de lliurar-les al dit rector del Vilosell. Gaetà Larrosa, nunci jurat de la vila de Prades, certifica tot el procés de subhasta dut a terme. Joan-Baptista Casals, batlle de Prades, en nom del duc de Cardona i comte de Prades dóna el seu consentiment. El document inclou la transcripció de la tabba, i adjunta la corresponent àpoca.

FONT. Arxiu Particular de Rosa Sans: “Venda perpetua hecha y otorgada  por el Reverendo Francisco Oms Presbitero y Rector del lugar de Capafons, y Maria Anna Borrás y Anglès viuda, tutores y curadores del pupillo Pedro Juan Anglès de la villa de Prades, a favor de Jaime y Joseph Aixalà (…)”: Mas i Roger, Josep, notari de Cornudella, plec manuscrit; castellà i català (tabba).