1755 Joan Anglès venda terra a Francesc Josa

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 19 de maig 1755. VENDA TERRA. Joan Anglès, pagès de Prades, del Corregiment de Montblanc, ven a Francesc (“Francisco”) Josa, pagès de la mateixa vila, tota aquella peça de terra erma, d’uns dos jornals d’extensió, que té i posseeix en aquest mateix terme, en la partida dita la Bellera (la qual limita a l’est amb terres de Pere-Josep Pàmies, al sud amb terres del venedor, a l’oest amb Baptista Llaberia, i al nord amb el camí de les Marfanyes), pel preu de 18 lliures barceloneses, vuit de les quals a pagar en dues iguals pagues (el pròxim i el següents 24 d’agost) i les restants deu lliures retingudes pel comprador a canvi d’encarregar-se d’un censal de consemblant preu i de pensió anual sis sous que tots els anys Joan Anglès està pagant a Rafel Montserrat, fuster de Prades. Són testimonis Pere Oliver i Joan Baptista Anglès, pagesos de la mateixa vila. Acompanya aquest acte de compravenda l’acta corresponent a dit encàrrec de censal per part de Francesc Josa.

FONT. AHT: FN de Reus, capsa 524 : Hortet i Oliver, Joan Pau : Manual 1754-1756, full 55; castellà.