1701 Declaració veïns Prades a requeriment de Gabriel Jaucet

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 30 de juny 1701. DECLARACIÓ. Ramon Jauset, Mateu Juncosa, Ramon Besora i Miquel Macip, tots pagesos de Prades, presten jurament i testimoni en presència d’aquest notari a instància i requeriment de Gabriel Jauset, també pagès de dita vila, segons el qual a principis del darrer mes d’abril i en presència d’ells declarants es féu un pacte o tracte entre dit Gabriel Jauset, de part una, i Joan Sanahujes, de Valls, de part altra “en y sobre lo portar la neu o glas lo dit Jauset per compte de dit Sanahujes de la dita vila de Prades a la dita vila de Valls, y entre altres coses que se tractaren y pactaren entre los dits Jauset y Sanahujes fou que lo dit Jauset prometé portar dita neu o glas a la dita vila de Valls, ab pacte emperò y condició que los mesos de abril y maig havia de portar lo dit Jauset a la dita vila de Valls una carrega de neu o glas y una carrega de cendra per poder portar los dos machos carregats, sempre y quant lo dit Sanahujes la demanaria, emperò pasats los dits dos mesos de abril y maig, fins a tot lo mes de agost, cada camí que lo dit Jauset hauria de portar neu o glas a la dita vila de Valls li hauria de portar al dit Sanahuges dos carregues de neu o glas cada vegada, o si mes ne demanava ne havia de portar mes, però lo menos havien de ser dos carregas cada camí, y que la una càrrega havia de esser en recompensa del preu del macho que lo dit Sanahujes vené al dit Jauset, y la altra donaria diners lo dit Sanahujes al dit Jausset”. Dits declarants diuen saber-ho per haver fet el tracte amb dit Sanahujes per compte de dit Jauset, y en casa de dit Mateu Juncosa. Són testimonis Joan Baltasar, teixidor de lli, i Nicolau Espanya, nunci (:pregoner), ambdós veïns de Prades.

FONT. AHT : FN de Prades, capsa 4 : Dos, Jaume : Manual 1700-1702, full 39 revers; llatí i català (resum declaracions)]. 

Enllaç relacionat:amb l'esmentada obligació: 1701 Obligació de Gabriel Jaucet provisió neu i glaç a Valls