1685 Mateu Noguer pres invoca privilegi per alliberar-se

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, juny 1685. RECLAMACIÓ. Mateu Noguer, pagès de Prades, capturat i pres a les presons comunes d’aquesta vila, tot invocant uns suposats privilegis concedits als habitants del comtat de Prades segons els quals el pres hauria de ser alliberat si paga una idònia caució, desitjant ser-ne convé i en bona fe promet a Pere-Pau Noguer, batlle de la vila, present, “que sempre que per ell dit Senyor Batlle o altre qualsevol ministre de justícia serà requerit se presentarà en les dites presons no guiat ni assegurat sinó pres y capturat com vuy se troba, sots pena y arrisch de 100 lliures moneda barcelonesa”, i per major lluïció i seguretat dóna com a fermances i principals pagadors a Josep Noguer, pagès, i Rafel Espasa, manescal, els dos de la dita vila, presents, els quals accepten el càrrec i les seves obligacions. Són testimonis Rafel Bonet i Onofre Exalà, els dos habitants de Prades. Al marge esquerre trobem una anotació segons la qual el dia 10 de juliol d’aquell any, de voluntat del dit batlle, fou cancel·lat aquest instrument, podríem entendre que per resolució positiva de la demanda del dit pres, essent testimonis Jaume Miró, notari de Cornudella, i Jaume Vallverdú, pagès de Prades.

FONT. AHT : FN de Prades : Domènech, Pere : Manual 1684-1686; català i llatí.